วรรธนะ โกศัลวัฒน์ (ภูเขา)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (OPEN INNOVATION)


WORK

ขณะนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่โครงการคูปองนวัตกรรม มีหน้าที่ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ในโครงการคูปองนวัตกรมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกทั้งทางด้านข้อมูล เอกสาร และขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม จากโครงการคูปองนวัตกรรมฯ

2. ประเมินความป็นไปได้ของโครงการ และความเป็นนวัตกรรมของโครงการ ที่ผู้ประกอบการเสนอเข้ามาขอรับทุนจากโครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคัดกรองเบื้องต้น

3. ให้คำปรึกษา มองหาจุดอ่อนของโครงการ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข แสวงหาจุดพัฒนาโครงการให้มีความเป็นนวัตกรรม เพื่อป้องกันความผิดพลาด และให้โครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการมีโอกาสได้รับทุนพัฒนานวัตกรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

EXPERTISE

การบริหารจัดการ และพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการSMEs เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ เช่น พลังงาน การจัดการของเสีย สิ่งแวดล้อม เคมีชีวภาพ และวัสดุศาสตร์ เป็นต้น

CREATIVITY

เวลาว่างผมจะติดตามความก้าวหน้าในวงการฟิสิกส์ โดยเฉพาะแนวคิดทางด้าน Entropic gravity ของ Erik Verlinde's ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ที่มีต่อแรงโน้มถ่วง หากพิสูจน์ได้ว่าหลักการดังกล่าวเป็นจริง จะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับสสารมืดได้ และศึกษาปรัชญาวิภาษวิธี (dialectic) ของโสรเครติส เพื่อนำมาปรับใช้กับงานพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ