วัลยา วิศาลบรรณวิทย์ (แนน)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (OPEN INNOVATION)