อภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (ไอซ์)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)


WORK 

ขณะนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการผลิต (หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติต่างๆ หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น) เพื่อยกระดับความสามารถของ SMEs ไทย ในส่วนของการส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า ทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ SMEs ขนาดเล็กและกลาง เพื่อช่วยพัฒนาโครงการคูปองนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

EXPERTISE

ในปี 2559 ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ในส่วนของงานคูปองนวัตกรรม ได้มีโอกาสให้คำปรึกษาแก่ SMEs รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการคูปองนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักกับ SMEs เช่น กิจกรรม “What’s innovation & How to write proposal” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ SMEs ในทุกๆ ต้นเดือน คูปองนวัตกรรมสัญจร 4 ภูมิภาค และคูปอง Fast Track ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ SMEs ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และจากการที่ต้องพบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษาแก่ SMEs นั้น ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง รวมถึงการอบรมต่างที่ทาง สนช. จัดขึ้น ล้วนมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบได้

CREATIVITY

กิจกรรมยามว่างของผม คือ การได้อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาในห้องสมุดที่มีมุมพักผอนขนาดเล็กๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิต การสร้างแรงบรรดาใจ การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน และหนังสือการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เป็นต้น เพื่อที่จะอัพเดทเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทันทุกสถานการณ์ จะได้มีความรู้ไว้พูดคุยให้คำปรึกษากับ SMEs ได้