ณัฐวุฒิ ศรีโยม (กอล์ฟ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)


นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

WORK

ปัจจุบันรับผิดชอบงานในส่วนของการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม ด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฝ่ายนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ประสานงานและดำเนินการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

EXPERTISE

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นี้เป็นงานแรกในประสบการณ์ทำงานของชีวิต โดยใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานฯ ในส่วนงานคูปองนวัตกรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตาม บริหารสัญญาและเจ้าหน้าที่ส่วนงานสนับสนุนและปรับเปลี่ยนมาสู่นักพัฒนานวัตกรรม ส่วนงานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม ตลอดระยะเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานฯ ประสบการณ์การทำงานเน้นไปทางด้านการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมเป็นหลัก

“การบาลานซ์ชีวิตด้วยการเพิ่มความรู้ให้กับสมองทั้งซีกซ้ายและขวาจะทำให้เราได้เรียนรู้โลกอีกด้านหนึ่ง และหลอมรวมทุกอย่างนำมาประยุกต์ในการทำงานได้”

CREATIVITY

สมองเรามีทั้งซีกซ้ายซีกขวาผมจึงหาวิธีบาลานซ์ชีวิตด้วยการศึกษาศาสตร์ด้านดนตรีและการถ่ายภาพ รวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปิดมุมมองและประสบการณ์ชีวิต ผมคิดว่าทุกอย่างจะทำให้เราได้เรียนรู้โลกอีกด้านหนึ่งและหลอมรวมทุกอย่างนำมาประยุกต์ในการทำงานได้

WORK EXPERIENCE

นักพัฒนานวัตกรรม (Open Innovation)