เปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ (ตาล)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (International Relations)


ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี