จิตรภณ จิรกุลสมโชค (เจด)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)


M.SC. Biological Sciences The University of Tokyo