สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (ไนท์)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)


Industrial Engineering M.ENG Thammasat University