วรางทิพย์ สัจจทิพวรรณ (รุ้ง)

นักส่งเสริมนวัตกรรม


Master Degree Durham University Business School MSC. Management