วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (Managing Innovation Development Credit) หรือ “MIND CREDIT” เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จะต้องส่งข้อเสนอโครงการต่อสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ขอรับทุนจะใช้บริการจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกและขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานฯ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษากลไก MIND CREDIT ที่สำนักงานฯ กำหนด

วัตถุประสงค์ของกลไก MIND CREDIT 

กลไกสนับสนุน MIND CREDIT มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ (4 สาขาภายในปี 60-61 และขยายเป็น 10 สาขาในระยะยาว) ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการสนับสนุน
สนช. จะให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) ในรูปแบบทุนสนับสนุนค่าบริการที่ปรึกษาสูงสุด 1,000,000 บาท/โครงการ และคิดเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ (มูลค่าโครงการ คือ ค่าบริการที่ปรึกษารวมทั้งหมด ตามใบเสนอราคาจากบริษัที่ปรึกษา) ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ผู้ขอรับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมกับ สนช.

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับทุน MIND CREDIT

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม MIND CREDIT  (MIND CREDIT Proposal Form)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณศิรประภา รุ้งพราย
ผู้จัดการโครงการ
โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 502
โทรสาร : 02-017-5566

คุณวลัยรัชต โมกขะเวส
ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 503
โทรสาร : 02-017-5566

คุณจุฑามาศ รัตนายุ
ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 506
โทรสาร : 02-017-5566

คุณเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์
ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 506
โทรสาร : 02-017-5566

อีเมล์ : mind@nia.or.th