โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเชียร สุขสร้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านระบบนวัตกรรม

นางธีรีสา มัทวพันธุ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านยุทธศาสตร์องค์กร


ที่ปรึกษา สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษา
  • Phone: 02-017 5555
  • Fax: 02-017 5566

Mr. Yuzo Takahashi

ที่ปรึกษา
  • Phone: 02-017 5555
  • Fax: 02-017 5566


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (ต้อง)

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภคพงศ์ พรมนุชาธิป (เอ็ด)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุกฤช กิจศิริเจริญชัย (ตั้ม)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล รัตนากรพันธุ์ (ก้อย)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล (โอ๊ต)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปาณิศรา คะบุศย์ (ไหม)

Innovation Developer

พิชชารีย์ กีรติธากุล (เบล)

Innovation Developer

วัลยา วิศาลบรรณวิทย์ (แนน)

INNOVATION DEVELOPER (OPEN INNOVATION)

วรรธนะ โกศัลวัฒน์ (ภูเขา)

INNOVATION DEVELOPER (OPEN INNOVATION)

อภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (ไอซ์)

Innovation Developer (Open Innovation)

พัชมณ พลายมี (หมิว)

Innovation Developer (Open Innovation)

ปณาลี พงษ์แดง (ฝน)

Innovation Developer (Open Innovation)

ภัสสร จารุบริสุทธิคุณ (อิม)

Innovation Developer (Open Innovation)

ภัทรกันย์ นาคศรีสุข (มิ้นท์)

Innovation Developer (Open Innovation)

ณัฐวุฒิ ศรีโยม (กอล์ฟ)

Innovation Developer (Open Innovation)


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ (อาร์ต)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อำพล อาภาธนากร (อู๋)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน (เอ็ม)

นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุวรรษา ทองหยู (แนน)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ (แมน)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ (โม)

Innovation Developer

วรรณิตา ทองพัด (ขิม)

Innovation Developer


ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

ปริวรรต วงษ์สำราญ (เต๊ะ)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information and Communication Technology for Embedded System, Tokyo Institute of Technology

มณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ (โอ๊ค)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัทมาวดี พัวพรหมยอด (ป๋อ)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิรพัฒน์ ชนะกุล (ป๊อป)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นงนุช ท่วมจร (นุช)

INNOVATION COUNSELLOR (ABC CENTER)

ฐายิกา จันทร์เทพ (ปุ้ย)

Innovation Counsellor (Innovation Network)

สลิลเกตน์ เกียรติระบิล (กิ๊บ)

Innovation Counsellor (Innovation Network)

อัจฉราพรรณ ยอดรัก (ฟ้า)

INNOVATION COUNSELLOR (Area-based Innovation)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เยาวรัตน์ เกกินะ (เฟิร์น)

INNOVATION COUNSELLOR (Area-based Innovation)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรพิชา เพชรแก้วกุล (ทราย)

Innovation Counsellor (Startup)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

พัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา (แป้ง)

Innovation Counsellor (Startup)

สนามชัย แพนดี (น้ำ)

Innovation Counsellor (Startup)

ปุญชรัสมิ์ วังน้อย

นักส่งเสริมนวัตกรรม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

กนช รัติวานิช (ท็อป)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Management Information System, New York Institute of Technology

ธีระ ดำรงค์กิจการ

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาศยา ศิริเอาทารย์ (กิ๊บ)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤษกร รอดช้างเผื่อน (ตั๊ก)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อมรเทพ สุริยันต์ (ต้อง)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชาญวิทย์ รัตนราศรี (กอล์ฟ)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มนัสพงษ์ มั่งไคร้ (ท็อป)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิดาภา รื่นนารีนารถ (เบล)

Innovation Counsellor (Innovation Park)

วราศรี อัจฉริยะเดชา (ตาล)

Innovation Counsellor (Innovation Park)
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ (น้ำ)

Innovation Counsellor (Innovation Park)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิรประภา รุ้งพราย (ขิม)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Trade Regulation (Intellectual Property), New York University School of Law

วลัยรัชต โมกขะเวส (แพ็ตตี้)

Innovation Counsellor (International Relations)


ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อก)

ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา Knowledge Management, University of Surrey

ศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ (เบิร์ด)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศุฑามาศ กลิ่นหอม (ฑา)

Innovation Strategist
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัญญาณัฐ เทกมล (ฝนริน)

Innovation Strategist
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ฝ่ายบริหารองค์กร

วศวรรณ รู้รักดี (แจง)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร (ต่าย)

Innovation Functionalist (Budget)
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทวีสิน ดึกภุมรินทร์ (วี)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิจิตรา กลุ่มกว้าง (หญิง)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม
บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดารกา ศิวปราชญ์ (จิ๋ม)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คชพล ปานคล้าย (เอ็กซ์)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นพพร บุญมีศรีสง่า (โอ)

Innovation Functionalist (Administration)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม

พิมพ์ตะวัน โสภาแปง (วิ)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา (ตั๊ก)

INNOVATION FUNCTIONALIST (ADMINISTRATION)