โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเชียร สุขสร้อย

รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางธีรีสา มัทวพันธุ์

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ที่ปรึกษา สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษา
  • Phone: 02-017 5555
  • Fax: 02-017 5566

Mr. Yuzo Takahashi

ที่ปรึกษา
  • Phone: 02-017 5555
  • Fax: 02-017 5566


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (ต้อง)

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภคพงศ์ พรมนุชาธิป (เอ็ด)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุกฤช กิจศิริเจริญชัย (ตั้ม)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล รัตนากรพันธุ์ (ก้อย)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล (โอ๊ต)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปาณิศรา คะบุศย์ (ไหม)

นักส่งเสริมนวัตกรรม

พิชชารีย์ กีรติธากุล (เบล)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
Master of Science in Environmental Engineering and Science, Stanford University

วัลยา วิศาลบรรณวิทย์ (แนน)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (OPEN INNOVATION)

วรรธนะ โกศัลวัฒน์ (ภูเขา)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (OPEN INNOVATION)

อภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (ไอซ์)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)

พัชมณ พลายมี (หมิว)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปณาลี พงษ์แดง (ฝน)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภัสสร จารุบริสุทธิคุณ (อิม)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร

ภัทรกันย์ นาคศรีสุข (มิ้นท์)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)

ณัฐวุฒิ ศรีโยม (กอล์ฟ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วรนันท์ โกยทอง (ยุ้ย)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กะรัต ธนะบุญกอง (แกงส้ม)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
Master Degree Biomedical Engineering Mahidol University

สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (ไนท์)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
Industrial Engineering M.ENG Thammasat University

จิตรภณ จิรกุลสมโชค (เจด)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Open Innovation)
M.SC. Biological Sciences The University of Tokyo


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ (อาร์ต)

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อำพล อาภาธนากร (อู๋)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน (เอ็ม)

นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุวรรษา ทองหยู (แนน)

นักพัฒนานวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ (แมน)

นักพัฒนานวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ (โม)

นักพัฒนานวัตกรรม

วรรณิตา ทองพัด (ขิม)

นักพัฒนานวัตกรรม


ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

ปริวรรต วงษ์สำราญ (เต๊ะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information and Communication Technology for Embedded System, Tokyo Institute of Technology

มณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัทมาวดี พัวพรหมยอด (ป๋อ)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิรพัฒน์ ชนะกุล (ป๊อป)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นงนุช ท่วมจร (นุช)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (ABC CENTER)

ฐายิกา จันทร์เทพ (ปุ้ย)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Network)

สลิลเกตน์ เกียรติระบิล (กิ๊บ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Network)

อัจฉราพรรณ ยอดรัก (ฟ้า)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Area-based Innovation)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เยาวรัตน์ เกกินะ (เฟิร์น)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Area-based Innovation)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรพิชา เพชรแก้วกุล (ทราย)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Startup)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

พัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา (แป้ง)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Startup)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศกรรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจสิ่งแวดล้อม จาก University of Strathclyde

สนามชัย แพนดี (น้ำ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Startup)

ปุญชรัสมิ์ วังน้อย

นักส่งเสริมนวัตกรรม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ

นักส่งเสริมนวัตกรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเกาหลีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธิตา หงษ์ลอย (ตา)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นันทิกานต์ มั่นมาก (เมย์)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วรางทิพย์ สัจจทิพวรรณ (รุ้ง)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
Master Degree Durham University Business School MSC. Management

กวนลี่ พันธุ์ (กวนลี่)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาธุรกิจระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กุลปรียา อึ้งทรงเกียรติ (กิ๊ฟ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
ปริญญาตรี Computer Graphic & Multimedia มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

กนช รัติวานิช (ท็อป)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Management Information System, New York Institute of Technology

ธีระ ดำรงค์กิจการ

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาศยา ศิริเอาทารย์ (กิ๊บ)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤษกร รอดช้างเผื่อน (ตั๊ก)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อมรเทพ สุริยันต์ (ต้อง)

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชาญวิทย์ รัตนราศรี (กอล์ฟ)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มนัสพงษ์ มั่งไคร้ (ท็อป)

นักส่งเสริมนวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิดาภา รื่นนารีนารถ (เบล)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Park)
วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วราศรี อัจฉริยะเดชา (ตาล)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Park)
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ (น้ำ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Park)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิรประภา รุ้งพราย (ขิม)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Trade Regulation (Intellectual Property), New York University School of Law

วลัยรัชต โมกขะเวส (แพ็ตตี้)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (International Relations)
Msc Business Management, Oxford Brookes University

เปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ (ตาล)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (International Relations)
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อก)

ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา Knowledge Management, University of Surrey

ศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ (เบิร์ด)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศุฑามาศ กลิ่นหอม (ฑา)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัญญาณัฐ เทกมล (ฝนริน)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ฝ่ายบริหารองค์กร

วศวรรณ รู้รักดี (แจง)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร (ต่าย)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (Budget)
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทวีสิน ดึกภุมรินทร์ (วี)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิจิตรา กลุ่มกว้าง (หญิง)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม
บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดารกา ศิวปราชญ์ (จิ๋ม)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คชพล ปานคล้าย (เอ็กซ์)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (Administration)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นพพร บุญมีศรีสง่า (โอ)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (Administration)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม

พิมพ์ตะวัน โสภาแปง (วิ)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (Administration)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา (ตั๊ก)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (ADMINISTRATION)