โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิเชียร สุขสร้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านระบบนวัตกรรม


ที่ปรึกษา สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ที่ปรึกษา
  • Phone: 02-017 5555
  • Fax: 02-017 5566

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษา
  • Phone: 02-017 5555
  • Fax: 02-017 5566

Mr. Yuzo Takahashi

ที่ปรึกษา
  • Phone: 02-017 5555
  • Fax: 02-017 5566


ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ธีระ ดำรงค์กิจการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (ต้อง)

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มณฑา ไก่หิรัญ (นก)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภคพงศ์ พรมนุชาธิป (เอ็ด)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิรพัฒน์ ชนะกุล (ป๊อป)

Innovation Developer
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศรุต สุวรรณา (มิน)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อุกฤช กิจศิริเจริญชัย (ตั้ม)

Innovation Developer
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล รัตนากรพันธุ์ (ก้อย)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล (โอ๊ต)

Innovation Developer
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปาณิศรา คะบุศย์ (ไหม)

Innovation Developer

พิชชารีย์ กีรติธากุล (เบล)

Innovation Developer

ปริวรรต วงษ์สำราญ (เต๊ะ)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information and Communication Technology for Embedded System, Tokyo Institute of Technology

พรพิชา เพชรแก้วกุล (ทราย)

Innovation Developer (Startup)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

พัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา (แป้ง)

Innovation Developer (Startup)

สนามชัย แพนดี (น้ำ)

Innovation Developer (Startup)

วัลยา วิศาลบรรณวิทย์ (แนน)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

วรรธนะ โกศัลวัฒน์ (ภูเขา)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

อภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (ไอซ์)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

พัชมณ พลายมี (หมิว)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

ปณาลี พงษ์แดง (ฝน)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

ภัสสร จารุบริสุทธิคุณ (อิม)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

ภัทรกันย์ นาคศรีสุข (มิ้นท์)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

กวี วชิราพัศ (มาร์ค)

Innovation Developer (Innovation Coupon)

ณัฐวุฒิ ศรีโยม (กอล์ฟ)

Innovation Developer (Innovation Coupon)


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ (อาร์ต)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อำพล อาภาธนากร (อู๋)

Innovation Developer
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน (เอ็ม)

Innovation Developer
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุวรรษา ทองหยู (แนน)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ (แมน)

Innovation Developer
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

วรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ (โม)

Innovation Developer

วรรณิตา ทองพัด (ขิม)

Innovation Developer

นงนุช ท่วมจร (นุช)

Innovation Developer

อัจฉราพรรณ ยอดรัก (ฟ้า)

Innovation Developer (Area-based Innovation)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เยาวรัตน์ เกกินะ (เฟิร์น)

Innovation Developer (Area-based Innovation)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ (โอ๊ค)

Senior Innovation Counsellor (Total Innovation Management)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัทมาวดี พัวพรหมยอด (ป๋อ)

Senior Innovation Counsellor (Innovation Network)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐายิกา จันทร์เทพ (ปุ้ย)

Innovation Counsellor (Innovation Network)

สลิลเกตน์ เกียรติระบิล (กิ๊บ)

Innovation Counsellor (Innovation Network)


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

กนช รัติวานิช (ท็อป)

Innovation Counsellor Manager (Media Innovation)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Management Information System, New York Institute of Technology

กันต์ วีระกันต์ (โอ)

Innovation Development Manager
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาศยา ศิริเอาทารย์ (กิ๊บ)

Innovation Counsellor (Media Innovation)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤษกร รอดช้างเผื่อน (ตั๊ก)

Innovation Counsellor (Media Innovation)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อมรเทพ สุริยันต์ (ต้อง)

Innovation Counsellor (Media Innovation)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชาญวิทย์ รัตนราศรี (กอล์ฟ)

Innovation Counsellor Manager (Innovation Park)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มนัสพงษ์ มั่งไคร้ (ท็อป)

Innovation Counsellor (Innovation Park)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิดาภา รื่นนารีนารถ (เบล)

Innovation Counsellor (Innovation Park)

วราศรี อัจฉริยะเดชา (ตาล)

Innovation Counsellor (Innovation Park)
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ (น้ำ)

Innovation Counsellor (Innovation Park)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา โกมณี (บอล)

Innovation Counsellor (Market Innovation)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Management of Exexcutive สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศิรประภา รุ้งพราย (ขิม)

Innovation Counsellor (Intellectual Property)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Trade Regulation (Intellectual Property), New York University School of Law

วลัยรัชต โมกขะเวส (แพ็ตตี้)

Innovation Counsellor (International Relations)


ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อก)

Innovation Strategy Manager
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา Knowledge Management, University of Surrey

ศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ (เบิร์ด)

Innovation Strategist
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศุฑามาศ กลิ่นหอม (ฑา)

Innovation Strategist
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัญญาณัฐ เทกมล (ฝนริน)

Innovation Strategist
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ฝ่ายบริหารองค์กร

วศวรรณ รู้รักดี (แจง)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร (ต่าย)

Innovation Functionalist (Budget)
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทวีสิน ดึกภุมรินทร์ (วี)

Innovation Functional Manager (Finance)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิจิตรา กลุ่มกว้าง (หญิง)

Innovation Functionalist (Finance)
บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดารกา ศิวปราชญ์ (จิ๋ม)

Innovation Functional Manager (Administration)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คชพล ปานคล้าย (เอ็กซ์)

Innovation Functionalist (Administration)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นพพร บุญมีศรีสง่า (โอ)

Innovation Functionalist (Administration)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม

พิมพ์ตะวัน โสภาแปง (วิ)

Innovation Functionalist (Administration)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา (ตั๊ก)

INNOVATION FUNCTIONALIST (ADMINISTRATION)