โครงการระหว่างประเทศ

 

Thailand-Israel R&D Cooperation Program 1st Call for Proposals
Open Date7 มกราคม 2562
Phase I29 เมษายน 2562
Phase II10 มิถุนายน 2562
Time Zoneประเทศไทย

 

หน่วยงานพันธมิตร

Israel Innovation Authority (IIA) รัฐอิสราเอล

 

เกี่ยวกับโครงการ

สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กับ Israel Innovation Authority (IIA) แห่งรัฐอิสราเอลในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระดับองค์กรในการร่วมกันส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะต้นแบบ (Prototype) ไปจนถึงระยะขยายผลเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ร่วมกันระหว่างบริษัทไทยกับบริษัทอิสราเอล ผ่านกลไกการให้ทุนของ สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และ IIA โดย สนช. เป็นผู้ให้ทุนแก่ผู้ประกอบการไทย ขณะที่ IIA เป็นผู้ให้ทุนแก่บริษัทอิสราเอลที่จับคู่ทำโครงการกับบริษัทไทย

 

ในการนี้ สนช. จึงมีความยินดีที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการอิสราเอล ให้ส่งข้อเสนอโครงการ (Bilateral Cooperation Form) และข้อมูลผู้ประกอบการอิสราเอลที่ต้องการพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกัน (Partner Search Form) โดยการประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals) ระยะที่ 1 จะปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562 นี้

 

เกี่ยวกับ Israel Innovation Authority

สำนักงานนวัตกรรมอิสราเอล (Israel Innovation Authority) หรือ IIA เป็นหน่วยงานอิสราเอลที่อยู่ภายใต้และได้รับงบประมาณจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy and Industry) มีหน้าที่ส่งเสริมนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรม และสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการ ระดับสตาร์ทอัพ ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ผ่านกลไกการให้ทุนด้วยเงินสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงริเริ่มและต่อยอดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนของบริษัทข้ามชาติในระดับวิจัยและพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลอีกด้วย

 

กรอบสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรม

      - นวัตกรรมการเกษตร (Agritech)

      - นวัตกรรมอาหาร (Foodtech)

      - นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Healthcare)

      - นวัตกรรมการผลิต (Manufacturing)

      - ความมั่นคงด้านไซเบอร์ (Cyber Security)

 

ระยะโครงการ

      - พัฒนาต้นแบบ (Prototype)

      - พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ (Commercialization)

 

เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

      1) ผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติเพียงพออย่างน้อย 2 บริษัทจากทั้ง 2 ประเทศ แสดงความสนใจและต้องการจับคู่พัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกัน โดยเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการก็ได้

      2) ในการพัฒนาโครงการ แต่ละประเทศสามารถมีบริษัทร่วมทำโครงการมากกว่า 1 บริษัทได้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย สามารถร่วมโครงการได้ในฐานะ sub-contractor เท่านั้น ไม่สามารถเป็น partner ได้

      3) โครงการนวัตกรรมควรแสดงศักยภาพในการขยายผลเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน โดยโครงการควรมุ่งพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สามารถเข้าสู่ตลาด และมีแนวโน้มเติบโตในตลาดระดับโลกได้

      4) กรอบสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่

                  - นวัตกรรมการเกษตร (Agritech)

                  - นวัตกรรมอาหาร (Foodtech)

                  - นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Healthcare)

                  - นวัตกรรมการผลิต (Manufacturing)

                  - ความมั่นคงด้านไซเบอร์ (Cyber Security)

                  - หากมีสาขาอื่นที่สนใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ panizara@nia.or.th พร้อมข้อมูลบริษัท โครงการที่สนใจ และข้อมูลติดต่อกลับ

      5) ก่อนบริษัทยื่นข้อเสนอโครงการ (Phase I) บริษัทจากทั้งประเทศไทยและอิสราเอลควรเจรจาหารือและตกลงกันด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ให้เรียบร้อยก่อน โดยให้อยู่ในรูปแบบ หนังสือแสดงเจตจำนง หรือ Letter of Intent (LOI)

      6) สำหรับระยะขอทุนโครงการ (Phase II) บริษัทผู้ยื่นขอทุนสามารถสำแดงเอกสารแสดงความร่วมมือเบื้องต้นกับบริษัทอิสราเอล หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือหนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent (LOI) ทั้งนี้ บริษัทผู้ยื่นขอทุนต้องสำแดงเอกสารแสดงความร่วมมืออย่างเป็นทางการตามที่หน่วยงานให้ทุนร้องขอ

      7) โครงการความร่วมมือนี้ควรแสดงการมีส่วนร่วมในการทำงานของทั้งสองประเทศอย่างชัดเจน

      8) โครงการนี้ควรแสดงสัดส่วนความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างสมดุล

      9) ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี

บริษัทที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้นนี้ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ภายใน 29 เมษายน 2562

 

กลไกการให้ทุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็นผู้ให้ทุนผู้ประกอบการไทยในกรอบวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ/หรือ 75% ของมูลค่าโครงการที่ขอทุนสนับสนุน โดยให้เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขของ สนช.

 

กระบวนการสมัคร

แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 (First Phase):

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ        7 มกราคม - 29 เมษายน 2562

ผู้สมัครต้องส่ง Bilateral Cooperation Form โดยทั้งผู้ประกอบการไทยและอิสราเอลจะร่วมกันกรอกเอกสารกันทั้ง 2 ฝ่าย และต่างฝ่ายต่างส่งเอกสารให้ผู้ดูแลโครงการในประเทศของตน สำหรับผู้ประกอบการไทย สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ ปาณิศรา คะบุศย์ อีเมล์ panizara@nia.or.th โทร 02-017 5555 ต่อ 504

            - เอกสาร Bilateral Cooperation Form (เอกสารแนบ 2) ต้องมีลายมือชื่อของผู้สมัครทั้งฝ่ายไทยและอิสราเอล

            - เอกสาร Partner Search Form (เอกสารแนบ 3) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแสวงหาบริษัทอิสราเอลเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน

            - ผู้สมัครต้องแนบ หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ในโครงการ

 

ระยะที่ 2 (Second Phase)

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ       10 มิถุนายน 2562

ผู้สมัครของแต่ละประเทศ นำเสนอข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อหน่วยงานนวัตกรรมในประเทศของตน ผู้ประกอบการไทยส่งข้อเสนอโครงการต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยการพิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดของ สนช.

            - ผู้สมัครต้องแนบ Bilateral Cooperation Form ที่ลงนามโดยผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝ่าย และ หนังสือแสดงเจตจำนง (LOI)

For additional information, please contact:
Name: ปาณิศรา คะบุศย์ (Panizara Khabuz)

Position:    Innovation Developer, Innovation for Economy Department 
Organization:Thailand National Innovation Agency (Public Organization) 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Telephone: +66 2 017555 ext. 504
E-mail:panizara@nia.or.th

 

 

Attachments
เอกสารแนบ 1 : Thailand-Israel Call for Proposals Guidelines Download file
เอกสารแนบ 2 : Thailand-Israel Bilateral Cooperation FormDownload file
เอกสารแนบ 3 : Thailand-Israel Partner Search Form Download file

 

Share this post