การส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value chain Innovation)

สนช. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (Connect-the-dots) ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับความแตกต่างของพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) ที่เน้นกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่ม Smart SMEs กลุ่ม SMEs และ OTOP รัฐบาลท้องถิ่นและวิสาหกิจเพื่อชุมชน (Social Enterprise) รวมทั้งเชื่อมโยงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศและบริษัทข้ามชาติ โดยอาศัยกลไกการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

  • กลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (Financing Innovation)
  • การยกระดับพัฒนาการทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการเป้าหมาย
  • กระบวนการจัดการกลุ่มโครงการทางนวัตกรรม (Innovation Portfolio Management) ที่มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่มูลค่า