“ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ดี จะสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน”

โครงการพัฒนา “งานวิจัยสู่นวัตกรรม” มีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจใหม่ มีความแตกต่าง เป็นธุรกิจที่เกิดจากการพัฒนางานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Scale) ให้เป็นระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Manufacturing Scale) ซึ่งไม่จำกัดว่าต้องเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เท่านั้น โดยจะมีคณะกรรมการจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เข้าร่วมคัดเลือกผลงานเด่นสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นของโครงการ

นวัตกรรมคือ สิ่งที่ใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (สนช. 2552)

การสนับสนุนด้านการเงิน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
 2. การทดสอบประสิทธิภาพ/ทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน
 3. การขอรับรองมาตรฐานระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

หมวดเงินสนับสนุนการนำผลงานมาใช้งาน ภายใต้กลไก “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ของ สนช. ดังนี้

 1. หมวดค่าถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการใช้องค์ความรู้ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ สนช. ประเมินได้
 2. หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 50
 3. หมวดค่าออกแบบ ค่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินร้อยละ 50
 4. หมวดค่าที่ปรึกษาไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน
 5. หมวดค่าทดสอบประสิทธิภาพจากหน่วยงานกลาง สูงสุด 100%


สำหรับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่จำกัดว่ามีขนาดของธุรกิจ เล็ก/กลาง/ใหญ่ หรือระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ (start-up จนไปถึงเป็นบริษัทมหาชน) นักธุรกิจ นักเทคโนโลยีที่สนใจให้ดำเนินการได้ดังนี้

 1. เลือกผลงานวิจัยที่สนใจจากรายชื่อในเว็บไซต์นี้ หากไม่มีผลงานที่ต้องการให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ www.tnrr.in.th โดยต้องทราบชื่อผู้วิจัย หน่วยงานต้นสังกัด ชื่อผลงานวิจัยที่ถูกต้องครบถ้วน (เอกสารแนะนำระบบค้นหาที่ www.slideshare.net/kantweerakant)
 2. ติดต่อกับ สนช. โดยส่งอีเมล์ข้อมูลข้อที่ 1 พร้อมแนบประวัติบริษัทของท่าน มายัง kant@nia.or.th และโทรสอบถามได้ที่ 02-017-5555 ต่อ 561 (กันต์) เพื่อขอรับข้อมูลการติดต่อนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. ติดต่อกับนักวิจัยเจ้าของผลงาน เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการนำผลงานดังกล่าวมาใช้งาน
 4. ติดต่อผู้ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำสัญญาการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 5. พัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สนช. (ในกรณีที่เขียนแผนธุรกิจไม่ได้ สนช. จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้)
 6. พิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุน ทำสัญญา และดำเนินโครงการ
 7. เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น สามารถเข้าสู่กิจกรรมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการออกงานนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ สนช. หรือหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุน

ผู้ประกอบการที่เข้าเกณฑ์ร่วมโครงการ

 1. ผ่านการตั้งนิติบุคคลมาเรียบร้อยแล้ว (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 2. มีความตั้งใจที่จะพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ / บริการ / รูปแบบธุรกิจใหม่
 3. มีแผนงานที่ชัดเจน ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารองค์กร ด้านการตลาดและด้านการเงินการลงทุน
 4. มีความพร้อมที่จะลงทุนในมูลค่าอย่างต่ำร้อยละ 25 ของการพัฒนานวัตกรรมนั้น

สำหรับนักวิจัย

ในกรณีที่ท่านต้องการส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์นั้นให้ดำเนินการดังนี้

 1. ส่งสรุปผลงานวิจัย สิ่งที่ได้ค้นพบ รายชื่อนักวิจัย แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย มายัง kant@nia.or.th และโทรสอบถามได้ที่ 02-017-5555 ต่อ 561 (กันต์)
 2. เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบความพร้อมการนำผลงานไปใช้งาน พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโมเดลธุรกิจงานวิจัยของท่าน
 3. หากทีมงาน สนช. พิจารณาแล้วมีความน่าสนใจ จะนำไปประชาสัมพันธ์ยังกลุ่มผู้ประกอบการในเครือข่าย สนช. และอาจคัดเลือกให้แสดงในรายการ The Master of Innovation ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SMEs
ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่คัดเลือกในรอบที่ 1 ได้ที่ http://www.nia.or.th/r4i/download/research_r4i.pdf

งานวิจัยเด่น

ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับรางวัลจากเวทีทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องยืนยันความโดดเด่น จำนวนกว่า 100 เรื่อง แบ่งออกเป็น 5 สาขา พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงานต้นสังกัด

 1. ด้านสุขภาพ ( 31 ผลงาน)
 2. ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ( 33 ผลงาน)
 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (16 ผลงาน)
 4. ด้านแฟชั่นและการออกแบบ (17 ผลงาน)
 5. ด้านเครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรม (14 ผลงาน)

โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด http://www.nia.or.th/r4i/download/research_r4i.pdf

เครือข่ายความร่วมมือของ สนช.

 • สำนักนายกรัฐมนตรี : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (www.nrct.go.th) / ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ (www.tcdc.or.th) / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (www.trf.or.th) / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (www.sme.go.th)
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สวทช. (www.nstda.or.th) / สวทน. (www.sti.or.th) / วศ. (www.dss.go.th) / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (www.spa.most.go.th) / และอื่นๆ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th)  / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (www.dip.go.th)  / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(www.ismed.or.th)  / ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (www.smebank.co.th)
 • กระทรวงพาณิชย์ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (www.ditp.go.th)
 • กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (www.mua.go.th)
 • กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (www.hrsi.or.th)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมวิชาการเกษตร(www.doa.go.th) / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (www.arda.or.th)
 • หน่วยงานภาคเอกชน : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.fti.or.th) / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
 • หน่วยงานภาคเอกชน : สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (www.thaibispa.or.th/)

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • งานสัมมนา
  • การสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมไทย ทำให้เป็นจริง” จัดโดย 7 หน่วยงานสำคัญของประเทศ

Download เอกสารประกอบการบรรยายที่ www.slideshare.net/kantweerakant

 • ภาพข่าว
 • ความก้าวหน้าโครงการ

ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร 02-017-5555 โทรสาร 02-017-5566
Website : www.nia.or.th
Email : info@nia.or.th