หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 58 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

ความเป็นมา

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทย และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ วันเทคโนโลยีของไทย ในการนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ จึงได้ริเริ่มรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม (Technology Award) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของ พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง มีความโดดเด่น สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ผลประโยชน์ทางอ้อม จะทำให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีโดยบริษัทไทย อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge base economic) 

 

รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย 1).สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural machinery) 2).สาขาเครื่องจักรกลการผลิต (Production machinery) 3).สาขาเครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment machinery) และยังจัดให้มีรางวัลสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยม (Best of the Best Technology Award) ที่เป็นที่สุดของบริษัทซึ่งได้รับรางวัลของทั้ง 3 สาขาอีกด้วย

 

ประเภทของรางวัล

 

1) รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural machinery)

• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล
 

2) รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการผลิต (Production machinery)

• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล
 

3) รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment machinery)

• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล
 
 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 085-003-1730 (คุณธเนศ) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: thanet@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward