หน้าแรก | ความเป็นมา | การตัดสินรางวัล | ส่งผลงานเข้าร่วม
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 58 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 57 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 56 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 55 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 54 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 53 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 52 ]
[ ผู้ได้รับรางวัลปี 51 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 49 ] [ ผู้ได้รับรางวัลปี 50 ]
 

เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานเทคโนโลยีที่มีการนำไปใช้จริงหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น สำหรับโครงการนวัตกรรม/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/โครงการนำร่องของอาจารย์/นักศึกษา/นักวิจัย/นักประดิษฐ์ ซึ่งยังไม่นำไปใช้จริง หรือยังไม่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ถือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการประกวด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

1) บริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกต้องพัฒนาขึ้นในประเทศไทยและบริษัทไทยเป็นเจ้าของ

2) มีการผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์
3) ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
 

การให้คะแนนจะพิจารณาจาก

• ระดับของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลงานที่ได้รับรางวัลต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับโลก ระดับประเทศหรือระดับบริษัท

• กระบวนการบริหารจัดการ ผลงานต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศ

• ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นต้องก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งผลต่อชุมชนท้องถิ่น และเศรษฐกิจระดับรากหญ้า

 

คณะกรรมการผู้ตัดสิน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมเครื่องจักรกลไทย 3 ท่าน กรรมการจากภาครัฐจำนวน 5 ท่าน

 

 

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่

 
โทรศัพท์: 085-003-1730 (คุณธเนศ) โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล: thanet@nia.or.th เว็บไซต์: http://www.nia.or.th/techaward