ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup
รอบ Pitching ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดประกาศฯข่าวและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup
รอบ Pitching ครั้งที่ 1 (12-13 พ.ค. 60)
ดาวน์โหลดประกาศฯ
ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup

ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม


สนช. ร่วมจัดกิจกรรม "เปิดงาน UAV Startup 2017" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV และแนวโน้มเทคโนโลยี UAV ทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการนำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
สนช. และ สทอภ. จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านกลไกทั้งทางด้านวิชาการและการเงินสำหรับโครงการนวัตกรรมด้าน UAV ที่อยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการทำ ต้นแบบหรือการนำร่อง ซึ่งอาจต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที่มีการรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติของประเทศ อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สนช. ให้ความสำคัญกับ "innovation thailand" ซึ่งมีนโยบายสำคัญคือการส่งเสริม พัฒนา และผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีการปรับตัวเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอีมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจใหม่หรือสตาร์ทอัพที่แต่เดิมมักจะเป็นกลุ่มด้าน IT ให้ขยายในกลุ่ม Industrial tech มากขึ้นทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยขยายโอกาสไปยังคนรุ่นใหม่ผ่าน 30 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อสร้างให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ต้องไม่ลืมความยั่งยืน


การ Workshop ครั้งที่ 1 “โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UVA Application” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ ชี้แจงกำหนดการและแนวทางการจัดโครงการประกวด UAV Startup 2017 และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน UAV นอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการประกวดครั้งนี้ให้ตรงกัน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานโดย สนช. และ สทอภ.


สนช. ร่วมกับ สทอภ. จัดประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ และจัดการประกวดธุรกิจนวัตกรรม "UAV Startup 2016"
เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ด้าน UAV Application ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรม
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานนวัตรรม