homeกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ


กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน พ.ศ.2560

ข้อบังคับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน พ.ศ.2560

สร้างเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

สร้างเมื่อ : 24 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558

สร้างเมื่อ : 30 ก.ย. 2558
ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2556

สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 2556
ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2553

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2553

สร้างเมื่อ : 5 ม.ค. 2553
ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553

ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553

สร้างเมื่อ : 5 ม.ค. 2553
ดาวน์โหลด

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552


สร้างเมื่อ : 19 ส.ค. 2552
ดาวน์โหลด