หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม

Chief City Innovation Officer: CCIO

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สาหรับการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech-Startups) ให้มีศักยภาพสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในมิติสำคัญ

หลักสูตร CCIO จะมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง (City / Urban Development) ใน 6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร CCIO จะมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง (City/Urban Development) ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  • ภาครัฐ (Public Sector)
  • ภาคการพัฒนา (Developer)
  • ภาคการลงทุน (Investor)
  • ภาคการศึกษา (Academic)
  • ภาคการบริการสาธารณะ (Service Provider)
  • ภาคประชาสังคม (Social Civic)

วัตถุประสงค์

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก ใน 8 ประเด็นที่น่าสนใจ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการให้เกิดเมืองนวัตกรรมที่พร้อมต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารระดับ C-Level ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง โดย “มีเนื้อหาที่เน้นไปที่การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมการเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การทำ Foresight เพื่อคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม การจัดการฐานข้อมูลของเมืองเพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาเมืองและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม การทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นของตนเอง”

Course Schedule

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม

Chief City Innovation Officer: CCIO

ระยะเวลา ตุลาคม – ธันวาคม 2561

Module 1
20 October
City Of Innovation เมืองแห่งนวัตกรรม
Module 2
27 October
Start Up City เมืองแห่งการเริ่มต้น
Module 3
03 November
City Economy And Incentives เศรษศาสตร์เมืองกับการสร้างแรงจูงใจ
Module 4
10 November
Innovation In City Transformation นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง
Exclusive Trip
12-16 November
Smart City Expo 2018, Barcelona, Spain
Module 5
24 November
Data Science For Executive วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
Module 6
01 December
Open City เมืองแห่งการเปิดกว้าง
Exclusive Trip
14 December
ศึกษาดูงานในประเทศ
Module 7
15 December
Innovation Procurement การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม
Module 8
22 December
Value Creation And Evaluation การสร้างมูลค่าและประเมินผล

* อาจมีปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร

สถานที่อบรม

อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ โฮเทล

anantara3
anantara2
anantara1

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนที่

www.nia.or.th/ccio

หรือ

https://goo.gl/forms/3CLGcA88afzmhWJA3o

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ท่านละ 200,000 + VAT 14,000 = 214,000 บาท
จากราคาปกติ 300,000 บาท (ไม่รวม VAT)

(สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)
(อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น การศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง)

ระยะเวลาอบรม

ตุลาคม – ธันวาคม 2561

(ทุกวันเสาร์ ครั้งละ 6 ชั่วโมง จำนวน 8 ครั้ง)

การชำระเงิน

980-1-39088-3

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม

ติดต่อ

ผู้ประสานงานโครงการ CCIO 2018

โทร 061-469-5154

อีเมล์ cciothailand@gmail.com

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

73/2 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-017-5555 ต่อ 213