บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์ (อายุ 59 ปี)

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

board11@nia.or.th

นวัตกรรม เป็นสิ่งใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาแล้วแต่เป็นของใหม่ที่ต้องขายได้ นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องของ Product ใหม่ Process ใหม่หรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และอาจเป็นเรื่องของ Social Innovation ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือต้องขายได้ ต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

WORK

ตามการวางแผนการทำงานไว้ สนช. ควรมีการส่งเสริมการทำงานข้ามสายให้มากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการตั้งโจทย์ที่ชัดเจนข้อหนึ่งขึ้นมาให้ทุกสายงานลองนำไปคิดไอเดียและทำเป็นแผนปฏิบัติ หาก สนช. เปิดกว้างให้ครบทุกสาขาจะช่วยเปิดช่องทางให้ประเทศไทยทำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุด สนช. อาจทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหานวัตกรรมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะมาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว เป็นต้น

EXPERTISE

การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่บนพื้นฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติโดยจะดำเนินการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน ได้แก่ระเบียงนวัตกรรม (Innovation Corridor) เมืองนวัตกรรม (Innovation City) และย่านนวัตกรรม (Innovation District) ซึ่งจะมีการพัฒนาใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดพื้นที่นวัตกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
 

EDUCATION

 • ศิปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556 – 2557 กระทรวงกลาโหม
 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 ปี 2557 สำนักงงาน ก.พ.

EXPERIENCE

 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายยกรัฐมนตรี
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 - 8
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (ชำนาญการพิเศษ)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (เชี่ยวชาญ)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับสูง)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผู้ทรงคุณวุฒิ (2559 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ (2554 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์, ผู้ทรงคุณวัติ (2553 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ผู้ทรงคุณวุฒิ (2551 – ปัจจุบัน)

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายยกรัฐมนตรี