บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

board11@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

 • ศิปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556 – 2557 กระทรวงกลาโหม
 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 ปี 2557 สำนักงงาน ก.พ.

EXPERIENCE

 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายยกรัฐมนตรี
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 - 8
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (ชำนาญการพิเศษ)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (เชี่ยวชาญ)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับสูง)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผู้ทรงคุณวุฒิ (2559 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ (2554 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์, ผู้ทรงคุณวัติ (2553 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ผู้ทรงคุณวุฒิ (2551 – ปัจจุบัน)

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายยกรัฐมนตรี