บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายวิโรจน์  นรารักษ์

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

wirot@nesdc.go.th

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางรากฐานนวัตกรรมของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การพลิกโฉมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

WORK

ในช่วงเวลา 2-3 ปีนี้ ดิฉันคิดว่าเป็นจังหวะเวลาสำคัญมากสำหรับการวางรากฐานสำคัญของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การพลิกโฉมประเทศไทยให้ประเทศพัฒนาแล้วในระยะยาว นั่นคือผู้คนมีรายได้สูง ทำให้รายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายทั่วถึง ผลิตภาพการผลิตสูงและสังคมมีคุณภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมนั้นเป็นรากฐานสำคัญของประเทศที่สร้างศักยภาพดังกล่าว และในเรื่องนี้ สนช. ก็จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกลที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความก้าวหน้า เกิดฐานเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน สังคมมีคุณภาพและโอกาสการพัฒนากระจายทั่วถึง

การทำงานในวาระนี้ ดิฉันมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและกำกับดูแลให้สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติสามารถดำเนินงานในการที่สนับสนุนการสร้างและการใช้นวัตกรรมในระดับภาคและระดับพื้นที่ (Regional Innovation and Innovation

Districts) เพื่อสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ (New Engine of Growth) ในระดับพื้นที่และภาคต่างๆ ซึ่งจะช่วย Unlock ศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับต่างๆ และในขณะเดียวกันก็กระจายโอกาสไปในพื้นที่ต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็จะทำงานร่วมกับ สนช. และภาคธุรกิจเอกชนในการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาระดับภาค พื้นที่ และคลัสเตอร์ต่างๆ ให้เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายทั้งในการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับพื้นที่ ภาค และเมือง นอกจากนั้นก็มุ่งหวังว่าท่ามกลางข้อจำกัดด้านทรัพยากรและกำลังคนรวมถึงแรงกดดันจากข้อตกลงในด้านมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนช. จะสามารถสนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs ให้นำนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างจริงจังทั้งในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้น ดิฉันจึงหวังอย่างยิ่งว่าการทำงานในวาระนี้จะมีส่วนสนับสนุนและกำกับดูแล สนช. ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่กะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมของประเทศ และเสนอแนะนโยบายด้านนวัตกรรมต่อรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง การใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการที่ สนช. จะผลักดันให้เกิดคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม นอกจากนี้ ดิฉันยังมุ่งหวังว่า สนช. จะมีบทบาทนำในการทำ Innovation Foresight เพื่อประโยชน์ในการจัดทำนโยบายนวัตกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนา และการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย        

ในฐานะกรรมการบริหารดิฉันมองว่า สนช. จะเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและผลักดันการใช้นวัตกรรมในภาคธุรกิจในระดับต่างๆ เพราะนโยบายนวัตกรรมจะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรมหลังการวิจัยและพัฒนา การต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนานวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นตัวผลักดันหลักในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างสังคมคุณภาพที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

EXPERTISE

จากประสบการณ์ของดิฉันในด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นข้าราชการ สศช. มายาวนาน ก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในการจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของ สนช. รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของประเทศสู่ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้กำหนดชัดเจนว่านวัตกรรมเป็นหัวใจของการพัฒนา สิ่งที่สำคัญคือการเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง สศช. สนช. และภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านนวัตกรรมอื่นๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อผลักดันการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทุกระดับ ซึ่งในระยะต่อไปเราจะมุ่งเน้นระดับพื้นที่ ภาค และเมืองให้มีความโดดเด่นขึ้น

 

 

 

 

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

-

CURRENT POSITION

  • รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ