บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายสุวัฒน์  มีมุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

board14@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Mississippi College 
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Leading in a Disruptive World (LDW#4) South East Asia Center (SEAC)
  • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE31/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (CIO#5) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  • Director Certification Program (DCP268/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรเดล คาร์เนกี, เดล คาร์เนกี วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล