บุคลากร-ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ดร.พงศกร  กาญจนธานินทร์ (อาร์ต)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

02-017 5555 # 636
pongsakorn.k@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล