บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นางสาวไปยดา  หาญชัยสุขสกุล

ที่ปรึกษา คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

vanitai@fti.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล