บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์

ที่ปรึกษา คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

kraiwut.kang@gmail.com

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล