บุคลากร-ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

ธีระ  ดำรงค์กิจการ

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 624
teera@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ปัจจุบันทำงานที่ สนช. ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

EXPERTISE

ผมได้มีโอกาสทำงานในภาคเอกชนก่อนที่จะมาร่วมงานกับสำนักงานฯ ทำให้มีโอกาสและมีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายมิติ อาทิ การพัฒนาโครงการ การบริหารโครงการ (Project Manager) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (New Product / Services Development) ซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

CREATIVITY

งานอดิเรกที่ทำ คือการเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอนให้เกิดความรับผิดชอบ จินตนาการ และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

EDUCATION

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

  • 2554 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม