บุคลากร-ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

วราศรี  อัจฉริยะเดชา (ตาล)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 641
varasri@nia.or.th

การหมั่นเปิดโลกทัศน์อยู่เสมอ จะช่วยให้เราได้มองเห็น
เหลี่ยมมุมใหม่ๆ นำมาซึ่งไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์
แรงบันดาลใจ และความสุขในการทำงาน

WORK

ขณะนี้ดิฉันรับผิดชอบในส่วนของการบริการธุรกิจและการสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งส่วนงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน (Regional) โดยการเชื่อมโยงการสนับสนุนหลักในทุกส่วนงานของ สนช. และหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการในภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน Inspiration/Education/Coaching/Investment ในรูปแบบของการจัดหลักสูตรอบรม สัมมนา เวิร์คช็อป ตลอดจนการสร้างการรับรู้และแบรนด์ สนช. ในภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ

 

EXPERTISE

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นหน้าที่ในส่วนของการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา เวิร์คช็อป จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคการฝึกอบรมพอสมควร เพราะในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แล้ว สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้มาร่วมงานได้กลับไปคือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ การจัดหลักสูตร IDE to IPO ที่ได้รับความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดงานตลาดนัดนวัตกรรม Innomart 2016 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเราต้องการให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช. ซึ่งส่วนตัวงานดังกล่าวถือเป็นงานที่ท้าทาย ในขณะเดียวกันก็เป็นเวทีให้เราในฐานะผู้จัดงานได้แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กับผู้ประกอบการ

CREATIVITY

ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการทำงานเป็นเสมือนช่วงเวลาที่ได้สร้างสมดุลในชีวิตทั้งกิจกรรมในบ้านและนอกบ้าน ส่วนตัวเป็นคนชอบอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ผ่านการท่องเที่ยวและกิจกรรมนอกบ้าน เช่น งานออกร้าน งานอีเวนท์ ไปจนถึงงานคอนเสิร์ต เพราะเป็นที่ที่จะได้ออกพบปะกับผู้คนใหม่ๆในวงการต่างๆ ที่มีความชอบ รสนิยม และความสนใจที่แตกต่างกันไป ทั้งหมดนี้เอามาต่อยอดให้กับการทำงานได้ ทั้งนั้นแล้วทุกครั้งที่ไปก็จะได้ไอเดียใหม่ๆ กลับมาเสมอแล้วยังถือว่าเป็นการสมดุลในชีวิต ซึ่งจะช่วยส่งผลอารมณ์ในเชิงบวกเพราะเชื่อว่าเมื่อเรารู้จักที่จะมองอะไรเชิงบวกมันจะส่งผลต่อความสุขในการสร้างสรรค์งานที่ดีได้เช่นกัน

 

 

 

EDUCATION

  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

EXPERIENCE

  • นักสื่อสารมวลชน

 

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม