บุคลากร-ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

วัชราภรณ์  ปัญจวัฒน์ (น้ำ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 643
watcharabhorn@nia.or.th

คิดงานให้เป็นเรื่องเล่นสนุก เหมือนเกมๆ หนึ่ง ที่ฝึกให้เราได้ใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปมอุปสรรค ตลอดจนเห็นผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา

 

WORK

ดิฉันมีบทบาทดูแลในด้านการบริหารและการจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) ในฝ่ายโครงการพิเศษ(อุทยานนวัตกรรม) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร ทั้งทางด้านกายภาพและสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม

 

EXPERTISE

โจทย์ของการรับหน้าที่ดูแลด้านการบริหารและการจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรมคือทำอย่างไรให้ทุกระบบที่จะทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ สนช. มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User Friendly) และยังเอื้อให้กิจกรรมที่จัดเกิดบรรยากาศที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกสนุก สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ไอเดียได้ ฉะนั้นในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมของอุทยานนวัตกรรมจึงเป็นเรื่องที่ดิฉันให้ความสำคัญมาโดยตลอดทั้งในส่วนของ Functional และ Emotional รวมถึงการดูแลในด้านการให้บริการพื้นที่การบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับกิจกรรมที่มีอยู่เสมอ ถือว่าเป็นงานที่สนุกเพราะได้คิดวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงทำให้ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา แต่ดิฉันก็มีทีมงานที่ดีที่คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในทุกมิติของการทำงาน

 

CREATIVITY

ดิฉันรักการอ่านมาตั้งแต่เด็กจนเรียกได้ว่าเป็นหนอนหนังสือก็ว่าได้ สำหรับดิฉันแล้วการอ่านถือเป็นการวางอัตตาอย่างหนึ่ง ยิ่งอ่านหนังสือยิ่งทำให้เรารู้ว่าตัวเรานั้นไม่รู้อะไรเลยและยิ่งทำให้เรากระหายความอยากรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แค่คิดว่า แต่ละวันโลกเรามีเรื่องราววิทยาการและข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ยิ่งทำให้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนความคิดและประสบการณ์ของคนอื่นๆ ที่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรในหนังสือหรือบทความล้วนเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและเรียนรู้เพื่อสามารถนำมาต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

 

 

 

EDUCATION

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร

EXPERIENCE

  • พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ
  • ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อาจารย์ สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม