บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา (อายุ 64 ปี)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แต่งตั้ง 15 พ.ค. 61)
board6@nia.or.th

นวัตกรรม คือสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราทำอยู่ตามปกติและสามารถ Disrupt ในสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นวัตกรรมอาจเป็นเรื่องของ Business Process เป็นเรื่องของวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน หรือดีขึ้นกว่าเดิม

WORK

จากที่เราเคยทำงานกันอยู่ใน Comfort Zone เราจึงยังไม่รู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไร แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีสิ่งที่เป็นเรื่อง Disruptive เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบการทำงาน ในมุมของนักธุรกิจเริ่มเห็นเทคนิคหรือความพิเศษของเทคโนโลยีจึงเริ่มให้ความสำคัญ ถ้าไม่ Do ก็ Die เพราะธุรกิจเดิมโดนท้าทายในมุมมองของสำนักงานนวัตกรรม ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดกับโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกนำเสนอเข้ามา

ในแง่การทำงานของสำนักงานนวัตกรรม ผมอยากให้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความอยู่รอดและทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างสินค้าส่งออก บางอย่างเราทำกันมานาน เป็นของที่มีอยู่ในตลาดมานานจนเกิดความเคยชิน ถ้าเราไม่เร่งพัฒนาก็จะเริ่มมีคนอื่นทำได้ดีกว่าราคาถูกกว่าเพราะเทคโนโลยีตามกันทันเราจึงต้องนำ Technology Innovations เข้าไปช่วยอุตสาหกรรมของเราเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และอยู่รอดได้ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน ในช่วงแรกอาจไม่ใช่เรื่องการทำโปรดักส์ใหม่ แต่เน้นไปที่เรื่องของเซอร์วิส เพราะการทำโปรดักส์ใหม่อาจเป็นเรื่องยากต้องใช้เวลาเพราะมีเรื่องของการทำตลาด แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะทำได้ง่ายกว่า

 

EXPERTISE

ผมอยากส่งเสริมนวัตกรรมในเรื่องของ Sharing Economy ผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่คำถามคือระบบในโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างที่เราสามารถแชร์กันได้ เช่น อุปกรณ์การช่าง เครื่องมือหรือเครื่องจักร ที่อาจไม่ได้ใช้งานตลอดเวลารวมถึงตัวช่างที่ปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการแชร์ช่างออกมา เพราะในบางเรื่องถ้าสามารถแชร์กันได้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเองเพื่อเป็นเจ้าของ แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการคนไทยเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ยากเพราะมองว่าทุกคนเป็นคู่แข่ง จึงอาจไม่ต้องการแชร์ทรัพยากรด้านการผลิตกับใครเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนมุมมอง โดยมองว่าทุกคนคือคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่ง นี่คือเรื่องที่เราพยายามทำอยู่เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง

เราอยากทำเรื่องของ Innovation ให้มี Impact ที่เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งในอนาคตจะมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะจากเดิมเราทำเรื่องของโปรดักส์ใหม่ต้องใช้ระยะเวลา แต่ปัจจุบันเราทำเรื่องของ Startup มากขึ้น ซึ่งเป็น Process ใหม่ที่อาจทำให้เห็นผลในแง่ของการตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

สำนักงานนวัตกรรมเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนกับผู้ประกอบการนวัตกรรม บางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้กับเอกชนในเมื่อเป็นเงินของภาครัฐ แต่ในความเป็นจริงการให้ทุนทำให้เราได้ในหลายๆ เรื่องกลับมา เช่น เรื่องของ Value เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขัน ซึ่งคนที่ดูแลเรื่องงบประมาณต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ว่าสิ่งที่เราทำสามารถสร้าง Impact กลับคืนมาได้ค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่กลายเป็นความท้าทายคือเราจะวัดค่า Impact ที่กลับมานั้นได้อย่างไรและอะไรคือเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัฒนธรรมของเราที่เราจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการคนไทยในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น

EDUCATION

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences), The Georgia Institute of Technology, Atlanta, U.S.A
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 4
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม

EXPERIENCE

 • ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
 • รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ IMT-GT
 • รองเลขาธิการงานเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา
 • ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ)
 • คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและศูนย์ประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

DOWNLOAD

-

CURRENT POSITION

 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานสถาบันรหัสสากล
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
 • คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินเอกสารเชิงหลักการเพื่อการวิจัย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี