บริหาร-คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นางสาวสิรี  ชัยเสรี (อายุ 58 ปี)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แต่งตั้ง 15 พ.ค. 61)
board9@nia.or.th

นวัตกรรมช่วยทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไม่ย่ำอยู่ที่เดิม การที่เราจะอยู่รอดในอนาคตจำเป็นต้องสร้างคนให้มีความสามารถในเชิงนวัตกรรมโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวไปในอนาคต เพื่อให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมฝังตัวอยู่ในประชาชนทุกคน

 

WORK

จากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงนักวิชาการ ดิฉันคิดว่าคนไทยมีทัศนคติที่ดี มีความชอบในเรื่องนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก ทุกครั้งที่เจอกับปัญหาคนไทยทุกกลุ่มทุกระดับจะมีความสามารถในการหาทางออกที่สร้างสรรค์ และคิดได้เร็วกว่าชาติอื่นเสมอ อาจเป็นเพราะว่าโดยธรรมชาติ คนไทยรักอิสระไม่ค่อยยึดติดอยู่กับขั้นตอน แต่ปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้มากเท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้ กลับมาจากสาเหตุที่ระบบการทำงานของเรายึดติดกับกรอบทางความคิดหรือกฎระเบียบมากเกินไป

“จากการได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสระบบการศึกษายังพบความจริงอีกอย่างว่า นักเรียนในระดับมัธยมมีความสามารถด้านนวัตกรรมมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัย ปัญหาข้อนี้มาจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมที่เปิดกว้างให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชาพอที่จะทำให้เกิดภาพที่เชื่อมโยงออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ ในทางกลับกันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นระบบการศึกษาที่ให้ความรู้เฉพาะด้าน ทำให้นักศึกษามุ่งพัฒนาความชำนาญเฉพาะ จึงขาดการฝึกทักษะในการผสมผสานความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน”เช่นเดียวกับ สนช. ดิฉันอยากเห็นการทำงานที่นี่เป็นหน่วยงานกลางที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ยึดติดกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ต้อง Integrate ความรู้จากหลายด้านเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

ตามกลยุทธ์ที่วางแผนการทำงานไว้ สนช. ควรมีการส่งเสริมการทำงานข้ามสายให้มากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการตั้งโจทย์ที่ชัดเจนข้อหนึ่งขึ้นมาให้ทุกสายงานลองนำไปคิดไอเดียและทำเป็นแผนปฏิบัติ หาก สนช. เปิดกว้างให้ครบทุกสาขาจะช่วยเปิดช่องทางให้ประเทศไทยทำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุด สนช. อาจทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหานวัตกรรมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะมาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว เป็นต้น

EXPERTISE

เป้าหมายการทำงานที่ดิฉันวางไว้ อยากผลักดันความคิดนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและเป็นวัฒนธรรมของชาติ ทำให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของนวัตกรรมมากขึ้นด้วยการปลูกฝังเข้าไปในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ในสื่อที่เข้าถึงประชาชนทุกคนรวมถึงการสร้างเวทีให้เกิดความร่วมมือข้ามสาขาอุตสาหกรรมและความเชื่อมโยงถึงการใช้ประโยชน์ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้และขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้น

 

 

 

 

 

 

EDUCATION

  • Ph.D. (Food Science), Pennsylvania State University, U.S.A.
  • M.S. (Food Science), Pennsylvania State University, U.S.A.
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการชั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DOWNLOAD

-

CURRENT POSITION

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์