การเสวนาประสบการณ์การพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการ สนช.


นายปฏิญญา ครุธทิน
นายอภิเดช บุญชู
โครงการผงชงเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับนักกีฬา

นายสันติ พรหมศร
โครงการกระดาษกันสนิม