ความสำคัญ

ในศตวรรษที่ 21 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโต อีกทั้งโลกของการแข่งขันได้เปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตที่ใช้แรงงานไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้ ผู้ประกอบการในยุคนี้จึงจำเป็นต้องศึกษา แสวงหาและพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างสิ่งใหม่ที่เราเรียกว่า นวัตกรรม ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการและรูปแบบธุรกิจใหม่ รวมทั้งต้องรู้จักวิธีการจัดการและบริหารธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ประกอบการควรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรรมในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจในภาพรวม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการขึ้น

--------------------------------------------------

หลักการ

1) เป็นหลักสูตรที่จัดและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม ตามความสนใจ ความถนัดและตามทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการ นวัตกรรม โดยการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สามารถนำไปศึกษา ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้
3) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนวทางและหลักการศึกษาทางไกล
4) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ทั้งในลักษณะที่ขอรับวุฒิบัตรและไม่ขอรับวุฒิบัตร (การศึกษาตามอัธยาศัย) โดยผู้ที่ศึกษาในลักษณะขอรับวุฒิบัตรสามารถนำผลการเรียนรู้ไปเทียบความรู้ในหลักสูตรของสถานศึกษาหรือสถาบันอื่นที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาหรือสถาบันนั้น ๆ กำหนด

--------------------------------------------------

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องในการจัดการนวัตกรรมในสถานประกอบการ
2) เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ตามความสนใจ ความถนัดและตามทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
3) เพื่อให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่ถูกต้องในการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
4) เพื่อให้รู้จักช่องทางในการรับข้อมูลบริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อการจัดการนวัตกรรมในสินค้าและบริการ

--------------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการต่างๆ
2. บุคคลทั่วไปที่สนใจในการประกอบธุรกิจนวัตกรรม

--------------------------------------------------

ระยะเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต

1. ระยะเวลาเรียนรู้หลักสูตร จำนวน 280 ชั่วโมง (ประมาณ 4 เดือน)
   1.1 เรียนรู้เนื้อหา จำนวน 145 ชั่วโมง
   1.2 เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 135 ชั่วโมง
2. จำนวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต (ระยะเวลาการเรียนรู้เนื้อหาและทำกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 40 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต)

--------------------------------------------------

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 9 หน่วยการเรียนรู้ คือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1. นวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรม จำนวน 25 ชั่วโมง

1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรมและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม”
   1) ความหมาย ความสำคัญ ประเภท รูปแบบของนวัตกรรม
   2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเกิด นวัตกรรม
   3) ทฤษฎีการได้มาซึ่งนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรม
   4) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1.2 กลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม
   1) แนวคิดเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม
   2 ) การวางตำแหน่งองค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน
   3) กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี
1.3 กระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม
   1) การเงินการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
   2 ) ปัจจัยด้านตลาดต่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
   3) การสร้างพันธมิตรเพื่อการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
   4) การบริหารจัดการระบบภายในองค์กร
1.4 เครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมและระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ จำนวน 35 ชั่วโมง

2.1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม กระบวนการ
2.2 การประยุกต์ใช้ความสามารถขององค์กรเพื่อสร้างความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรม
2.3 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
2.4 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
   1) บริบททั่วไปของงานวิจัยและพัฒนา
   2) แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนา
      - การได้มาซึ่งงานวิจัยและพัฒนา และการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่นวัตกรรม
      - การประเมินโครงการวิจัยและพัฒนา
   3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม
      - กระบวนและรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
      - ข้อจำกัดและอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
      - หลักการและแนวทางในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน 40 ชั่วโมง

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า
   1) แนวทางและการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
   2) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
   3) กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและการเข้าสู่ตลาด
3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)
   1) แนวคิดและความน่าสนใจของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
   2) ประเภทและรูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
   3) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3.3 บทบาทของการบรรจุภัณฑ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
   1) ความสำคัญพื้นฐานและลักษณะพิเศษของการบรรจุภัณฑ์
   2) โอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากบรรจุภัณฑ์
3.4 อิทธิพลของการวิจัยตลาดต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
   1) ความสำคัญของการวิจัยตลาดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
   2) การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 25 ชั่วโมง

4.1 กลยุทธ์การบริหารนวัตกรรม
   1) องค์ประกอบของการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร
   2) แนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารนวัตกรรมและ การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
4.2 นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
   - ความสำคัญในการกำหนดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์สำหรับประเทศและกรณีศึกษายุทธศาสตร์นวัตกรรมของประเทศไทย
4.3 เศรษฐกิจฐานความรู้กับการพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์สำหรับองค์กร
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับเศรษฐกิจฐานความรู้
   2 ) การกำหนดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์สำหรับองค์กร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลยี จำนวน 30 ชั่วโมง

5.1 ทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจใหม่
   1) ความหมาย องค์ประกอบและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
   2) ระบบทรัพย์สินทางปัญญา
   3) ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจใหม่
5.2 ธุรกิจนวัตกรรมกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
   1) ความคุ้มครองและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
   2) วิธีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
   3) วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง

6.1 แนวคิดการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม
6.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในสำหรับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม
6.3 องค์ประกอบของการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม
   1) แผนการบริหารจัดการ
   2) แผนการตลาด
   3) แผนการผลิต
   4) แผนการเงิน
6.4 การขยายผลธุรกิจนวัตกรรม
   1) แนวทางการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม
   2) แหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจนวัตกรรม
6.5 กรณีศึกษาการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง

7.1 ทฤษฎีองค์กร
7.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรนวัตกรรม
   1) โครงสร้างและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
      - การวางแผนและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การประเมิน การสรรหา และการพัฒนา)
      - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงความสามารถ
   2) แหล่งที่มาของการสร้างสรรค์นวัตกรรม
   3) การจัดการความคิดเชิงสร้างสรรค์
   4) ภาวะผู้นำเพื่อการสร้างองค์กรนวัตกรรม
7.3 กลยุทธ์การสร้างและรูปแบบของการบริหารองค์กรนวัตกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบริหารจัดการระบบนวัตกรรมในประเทศไทย จำนวน 15 ชั่วโมง

8.1 โครงสร้างพื้นฐานของระบบนวัตกรรมในประเทศไทย
   1) ความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรม
   2) มาตรการของภาครัฐเพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวิสาหกิจไทย
8.2 บทบาทของนวัตกรรมต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
   1) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับการสร้างระบบการพัฒนานวัตกรรม
   2) ระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรม (รายบุคคล) จำนวน 50 ชั่วโมง

มีสาระการเรียนรู้ ดังนี้
9.1 ข้อมูลทั่วไป
9.2 ข้อมูลเทคโนโลยี
9.3 ข้อมูลธุรกิจ
9.4 งบประมาณในโครงการ
9.5 ข้อมูลการเงิน

--------------------------------------------------

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเป็น ชุดการเรียน (learning package) ที่มีลักษณะเป็น สื่อประสม (Multi media) ดังนี้

1. สื่อชุดการเรียน ประกอบด้วย
   1.1 สื่อหลัก (สื่อเอกสาร) ได้แก่ หนังสือชื่อ “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร”
   1.2 สื่อเสริมการเรียนรู้
      1) สื่อวีดิทัศน์ ได้แก่ เรื่อง “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
      2) หนังสือ/สมุด ได้แก่
2.1) หนังสือชื่อ “นวัตกรรม...คนไทยทำได้ จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติจริง”
2.2) หนังสือชื่อ “สุดยอดนวัตกรรมไทย ”

2. สื่อที่เป็นคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย
2.1 คู่มือการเรียนทางไกล
2.2 วีดิทัศน์ปฐมนิเทศทางไกล
2.3 แบบฝึกหัดกิจกรรมการเรียนรู้ (เอกสารชื่อ “แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้” รวมอยู่ใน เอกสาร “คู่มือการเรียนทางไกล”) นอกจากนี้ยังมีสื่อประเภทอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่
   1. สื่อบุคคล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในด้านเนื้อหาและการจัดทำกิจกรรม การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด
   2. สื่ออื่นๆ นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองจากสื่อและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แก่ จดหมายข่าวเพื่อเครือข่ายนวัตกรรม www.nia.or.th การชมนิทรรศการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นต้น รวมทั้งสื่อและกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

--------------------------------------------------

แนวทางการเรียนรู้

การเรียนในระบบทางไกล เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดการเรียนและสื่ออื่นๆ โดยผู้เรียนต้อง
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ด้วยการศึกษาคู่มือการเรียนทางไกล และวีดิทัศน์ปฐมนิเทศทางไกล
2. เรียนรู้เนื้อหาจากสื่อหลักและสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม
3. จัดทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรม (รายบุคคล) แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
4. เรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทางโทรศัพท์ หรือผ่านสื่อออนไลน์ เช่น e-mail หรือ webboard
5. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ก่อนจบหลักสูตร จำนวน 1 วันเพื่อเสริมความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง

--------------------------------------------------

การวัดผลประเมินผล

1. การประเมินความรู้ด้านวิชาการ จำนวน 100 คะแนน โดยการประเมินจาก
1) การทำแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 40 คะแนน
2) การจัดทำข้อเสนอโครงการ (รายบุคคล) จำนวน 30 คะแนน
3) การประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบ จำนวน 30 คะแนน
2. การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการพิจารณาจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมด้วยความสนใจตลอดการสัมมนา

--------------------------------------------------

การจบหลักสูตร

1. นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละด้าน ดังนี้
   1.1 เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านวิชาการ
      1) การทำแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ เกณฑ์ร้อยละ 60 (24 คะแนนขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
      2) การจัดทำข้อเสนอโครงการ(รายบุคคล) เกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนนขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
      3) การทดสอบภาคความรู้ เกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนนขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
   1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เกณฑ์เข้าร่วม ถือว่าผ่าน

2. การคิดค่าระดับผลการเรียนจากการประเมินความรู้ด้านวิชาการ มีดังนี้
      0 หมายถึง ผลการเรียนไม่ผ่าน (คะแนน ต่ำกว่า 60 คะแนน)
      1 หมายถึง ผลการเรียนอ่อนมาก (คะแนน ระหว่าง 60 - 65 คะแนน)
      1.5 หมายถึง ผลการเรียนอ่อน (คะแนน ระหว่าง 66 - 69 คะแนน)
      2 หมายถึง ผลการเรียนพอใช้ (คะแนน ระหว่าง 70 - 75 คะแนน)
      2.5 หมายถึง ผลการเรียนดีพอใช้ (คะแนน ระหว่าง 76 - 79 คะแนน)
      3 หมายถึง ผลการเรียนดี (คะแนน ระหว่าง 80 - 85 คะแนน)
      3.5 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก (คะแนน ระหว่าง 86 - 89 คะแนน)
      4 หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม (คะแนน ระหว่าง 90 - 100 คะแนน)

สำหรับผู้เรียนที่เข้าร่วมการสัมมนาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการทดสอบภาคความรู้แต่ไม่ส่งแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ จะได้รับผลการประเมินเป็น “ร” และได้รับเพียงเอกสารการเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น และหากประสงค์จะแก้ไขผลการประเมินจะต้องจัดส่งแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ให้สถาบันการศึกษาทางไกลภายใน 15 วันหลังการสัมมนา

--------------------------------------------------

แผนภูมิ แสดงกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ--------------------------------------------------

ระเบียบและแบบฟอร์มการสมัคร

- สมัคร online