homeประกาศยกเลิก


ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิก อ0014/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0014/2561

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0009/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2561 

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0007/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0007/2561

สร้างเมื่อ : 5 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0008/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0008/2561

สร้างเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0004/2561

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน “OTOP City2017” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0004/2561

สร้างเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0001/2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Global Acceleration Program) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0001/2561

สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก อ0002/2560

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0002/2560

สร้างเมื่อ : 4 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0036/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่ 0036/2560 

สร้างเมื่อ : 21 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0035/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง เลขที่ 0035/2560 

สร้างเมื่อ : 21 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0033/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ 0033/2560

สร้างเมื่อ : 5 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0031/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาด เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business) เลขที่ 0031/2560

สร้างเมื่อ : 5 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก 0029/2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาและกำหนดรูปแบบแนวทางการนวัตกรรมตลาด เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Market Innovation for Export – Import Business) เลขที่ 0029/2560

สร้างเมื่อ : 1 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด