homeประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

เลขที่ อ0003/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

สร้างเมื่อ : 25 พ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0002/2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” (Deep South Innovation Business Coaching Program)

สร้างเมื่อ : 23 พ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0102/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สร้างเมื่อ : 29 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0101/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ปีงบประมาณ 2565 และระบบการจัดการฐานข้อมูล

สร้างเมื่อ : 9 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0100/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

สร้างเมื่อ : 6 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0098/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม

สร้างเมื่อ : 6 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0099/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

สร้างเมื่อ : 6 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0097/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค

สร้างเมื่อ : 2 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0096/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจเริ่มต้นจากโครงการ Startup Thailand League

สร้างเมื่อ : 27 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0095/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ : 25 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0094/2564

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สร้างเมื่อ : 24 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด

เลขที่ อ0093/2564

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร  Microsoft 365 Business Standard

สร้างเมื่อ : 18 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด