homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เลขที่ อ0102/2564

สร้างเมื่อ : 12 ต.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ปีงบประมาณ 2565

เลขที่ อ0101/2564

สร้างเมื่อ : 23 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค

เลขที่ อ0097/2564

สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เลขที่ อ0099/2564

สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม

เลขที่ อ0098/2564

สร้างเมื่อ : 16 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจเริ่มต้น จากโครงการ Startup Thailand League

เลขที่ อ0096/2564

สร้างเมื่อ : 14 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

เลขที่ อ0095/2564

สร้างเมื่อ : 9 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft Office 365 Business Standard

เลขที่ อ0093/2564

สร้างเมื่อ : 7 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เลขที่ อ0094/2564

สร้างเมื่อ : 6 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2567)

เลขที่ อ0091/2564

สร้างเมื่อ : 26 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

เลขที่ อ0092/2564

สร้างเมื่อ : 23 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021)

เลขที่ อ0090/2564

สร้างเมื่อ : 2 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด