homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร

เลขที่ อ0063/2565

สร้างเมื่อ : 10 พ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีคัดเลือก

สร้างเมื่อ : 5 พ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สร้างเมื่อ : 3 พ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่กระบวนการ STEAM4INNOVATOR ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0062/2565

สร้างเมื่อ : 25 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเตรียมความพร้อมงานวิจัย สู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก

เลขที่ อ0058/2565

สร้างเมื่อ : 21 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0060/2565

สร้างเมื่อ : 19 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม MAR Tech

เลขที่ อ0057/2565

สร้างเมื่อ : 7 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2565 (Growth Program for startups 2022)

เลขที่ อ0053/2565

สร้างเมื่อ : 1 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร สำหรับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

เลขที่ อ0056/2565

สร้างเมื่อ : 31 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”

เลขที่ อ0054/2565

สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Management System) ประจำปีงบประมาณ 2565

เลขที่ อ0050/2565

สร้างเมื่อ : 18 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกในสื่อต่างประเทศ

เลขที่ อ0052/2565

สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด