บุคลากร-ฝ่ายบริหารองค์กร

อรินทรา  หอประสาทสุข (กบ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส งานตรวจสอบภายใน

02-017 5555 # 628
arintra.h@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล