บุคลากร-ฝ่ายบริหารองค์กร

วรางคณา  จันทร์น้อย (กวาง)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 585
varangkana.c@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล