บุคลากร-ฝ่ายบริหารองค์กร

วิจิตรา  กลุ่มกว้าง (หญิง)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 583
wijittra@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ขณะนี้ดิฉันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ในฝ่ายบริหารองค์กร เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ในองค์กร ด้านการเงิน การจ่ายเช็ค จัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายด้านโครงการนวัตกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

EXPERTISE

ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีก็ได้เข้ามาทำงานที่ สนช.เป็นที่แรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ในช่วง 7 ปีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานหลายอย่าง อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความซื่อสัตย์ ซึ่งจะถือปฎิบัติในการทำงานมาโดยตลอด และยังได้มีโอกาสช่วยเหลืองานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน เช่น งานรางวัลนวัตกรรม งานประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงการออกบูธนิทรรศการต่างๆ

CREATIVITY

ยามว่างดิฉันจะไปวัดทำบุญ ซึ่งจะช่วยฝึกจิตใจให้สงบ และมีสมาธิ ซึ่งจะช่วยในการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ และกิจกรรมอีกอย่างที่ทำคือ การเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เราผ่อนคลายและกลับมาทำงานได้เต็มที่

EDUCATION

  • บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร