บุคลากร-ฝ่ายบริหารองค์กร

คชพล  ปานคล้าย (เอ็กซ์)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 622
khotchapon@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ขณะนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร ทำหน้าที่ในส่วนของงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารจัดการครุภัณฑ์ งานบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน งานระบบการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะของ สนช. และงานบริหารจัดการเอกสารออก (ไปรษณีย์/พนักงานรับส่งเอกสาร) 

EXPERTISE

ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของสำนักงาน งานธุรการ งาน IT ในด้านต่างๆ เพื่อก็ให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน

CREATIVITY

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสารคดีออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม

EDUCATION

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร