บุคลากร-ฝ่ายบริหารองค์กร

ศันสนีย์  ทับทิมทอง (อ้อม)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร

sansanee.t@nia.or.th

ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

DOWNLOAD

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล