UAV STARTUP 2018

UAV-STARTUP 2018

โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 จัดประกวดภายใต้กรอบแนวความคิด Autonomous System & Data Analytic  แบ่งการประกวดเป็น การประกวดด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม การแข่งขันเป็น 3 รอบ ได้แก่

1 รอบการประกวดไอเดีย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท/โครงการ ด้านเศรษฐกิจ 10 โครงการ ด้านสังคม 10 โครงการ เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีและธุรกิจจาก สนช. และ สทอภ. โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งข้อเสนอโครงการและต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนรับเงินรางวัล

2 รอบการประกวดข้อเสนอโครงการ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท/โครงการ ด้านเศรษฐกิจ 5 โครงการ ด้านสังคม 5 โครงการ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานต้นแบบ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงานต้นแบบและต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนรับเงินรางวัล

3 รอบการประกวดผลงานต้นแบบ คัดเลือกผู้ชนะการประกวดด้านเศรษฐกิจ 3 รางวัล ด้านสังคม 3 รางวัล รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 120,000 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 30,000 บาท

สำหรับรอบประกวดไอเดียผู้เสนอโครงการต้องส่งแนวคิดของโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ เปิดรับผู้สมัครเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจเท่านั้น

  เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
1 ความสำคัญของปัญหา (pain point) ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ/สังคม 30
2 ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและความเป็นนวัตกรรม 30
3 ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและโอกาสการขยายผลเชิงพาณิชย์ 30
4 ประสบการณ์ของผู้ประกวด 10

ด้านสังคม

  เกณฑ์การพิจารณาด้านสังคม คะแนน
1 ความสำคัญของปัญหา (pain point) ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ/สังคม 30
2 ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและความเป็นนวัตกรรม 30
3 ความเป็นไปได้ในขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 30
4 ประสบการณ์ของผู้ประกวด 10

*หลักเกณฑ์การพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และคำตัดสินของคณะกรรมการการจัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด