ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
30 เม.ย.

YMID เปิดรับข้อเสนอ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”
เงินทุนสนับสนุนสูงสุด 5 ล้านบาท (ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด)

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 หัวข้อ ได้แก่

1) ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ : Healthcare Solution & Device
2) ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : Novel Food & Natural product
3) ธุรกิจนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ : Service Platform

เปิดรับสมัคร Concept idea ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 63 ทาง https://mis.nia.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-017-0555 ต่อ 562 (คุณอุกฤช) หรือ E-mail: ukrit@nia.or.th10 เม.ย.

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation) ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 หัวข้อ ได้แก่

1. การเพาะปลูกแบบทันสมัย (Smart Plantation Solution) โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตผล และเพิ่มผลกำไรจากการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พืชเศรษฐกิจที่มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 1 ปี ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง (Postharvest and Transportation) เพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและศักยภาพการส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร การตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยในอาหาร ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ผลไม้ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วง เป็นต้น

ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th/ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่านกลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และเงินสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาท/โครงการ แต่ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

เงื่อนไข บริษัทหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการดำเนินโครงการ

3. สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://econ.nia.or.th/madatoryagtech 

email: econ@nia.or.th,open@nia.or.th, 02-017 5555 ต่อ 545 (นิมิต) 549 (นงนุช) 407 (วัลยา, ภัสสร, ปณาลี)

Click ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 17 มีนาคม 2563

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

Download แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ (Presentation Form)

*สนช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลา คำตัดสินของ สนช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

19 มี.ค.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ขอเชิญผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยวิทยากรจากสำนักงานผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (USPTO) และบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Law firm) ชั้นนำระดับประเทศ

วัน เวลา ฝึกอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 – 16.30 น.
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2  

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/BjWancDYhKWtuBcq8

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ juthamas.mind@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 506 (จุฑามาศ) 


หมายเหตุ: สนช. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดและประกาศผลการรับสมัครภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

5 พ.ค.

🎬🎥🎞 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 🎬🎥🎞
.....
📋 ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่: https://forms.gle/nbXhkq2LAHDgT3i79
.....
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
.....
📅 กำหนดการ (เบื้องต้น)
วันที่ 15 มีนาคม - วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 รับสมัคร
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 6 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน ภายในเวลา 18.00 น. ส่งผลงาน
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าในขณะนี้
.....
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของภาค จะได้เข้าร่วมชิงชนะเลิศระดับประเทศภายในงาน Startup Thailand & Innovation Thailand Expo 2020 วันที่ 1-4 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา
.....
สอบถามเพิ่มเติม: 044-22-4840 (คุณกรทิพย์)

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอในพื้นที่ "ภาพเหนือ"

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอในพื้นที่ "ภาพใต้"

ติดตามข้อมูล: Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute


#IFI #ImagesOfFutures #CreativeContest2020 

5 พ.ค.

🎬🎥🎞 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคใต้" 🎬🎥🎞
.....
📋 ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่: https://forms.gle/pBpsbmaFXt53pDxH7
.....
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)
.....
📅 กำหนดการ (เบื้องต้น)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 - ปิดรับสมัคร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - กิจกรรม Workshop (อุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้)
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 - ปิดรับผลงาน (18.00 น.)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 - ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าในขณะนี้
.....
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของภาค จะได้เข้าร่วมชิงชนะเลิศระดับประเทศภายในงาน Startup Thailand & Innovation Thailand Expo 2020 วันที่ 1-4 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา
.....
สอบถามเพิ่มเติม: 074-85-9524 หรือ 074-28-9352 (คุณสุชัญญา)

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอในพื้นที่ "ภาพเหนือ"

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอในพื้นที่ "ภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

ติดตามข้อมูล: Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute


#IFI #ImagesOfFutures #CreativeContest2020 

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด