ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
15 มิ.ย.

สนช. จับมือคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชวนคนรุ่นใหม่อายุ 15 ปีขึ้นไป ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้นวัตกรรมได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2562

สามารถส่งใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่ https://bas.swu.ac.th/nia2019

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการสมัคร
ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

1. นักเรียน มีอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักเรียน เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักศึกษา เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ประเภทบุคคล ทั่วไป
1. คนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ระยะเวลาในการรับสมัครและกิจกรรม

▪ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2562 โดยต้องส่งแผนฉบับย่อ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (หากส่งทางไปรษณีย์นับวันประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2562)

▪ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562
ผู้ผ่านเข้ารอบแรกเข้าร่วมการอบรม วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562
นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ ภายในเดือน กันยายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทั้งประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) และประเภทบุคคลทั่วไป ภายในเดือน กันยายน 2562

โดยมอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2562

เงินรางวัลและการสนับสนุน
ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
– รางวัลชนะเลิศ = 20,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 10,000 บาท

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
– รางวัลชนะเลิศ = 40,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 20,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 = 10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ = 100,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 = 50,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 = 30,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล = 10,000 บาท

#ธุรกิจเพื่อสังคม #SocialInnovation #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

22 เม.ย.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน” 


โดยมีบรรยายพิเศษเรื่อง “บริบทของความยากจนต่อนวัตกรรม" และ "รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาความยากจนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมาย” รวมไปถึงมีการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

พิเศษ!!! สำหรับผู้ประกอบการและนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ระยะที่ 2 สามารถยื่นใบสมัครภายในงานได้ทันที

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nia.or.th/social_seminar

*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


#NIA #SocialInnovation #SociaInnovationVillage 
#หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

25 ก.ค.

1. สปอตโฆษณา (Advertising spot) ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหากระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดการจดจำ เข้าใจ เชื่อถือและปฏิบัติตาม โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสม และมีการวางแผนกำหนดช่วงเวลานำเสนอไว้ล่วงหน้า 

 2. สารคดีสั้น (Short documentary) ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหาสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการ ที่มุ่งให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยนำเสนอด้วยการแสดงหลักฐานและการวิเคราะห์ ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเพียงการรายงานเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

หัวข้อการประกวด (ประเภทสปอตโฆษณาและ สารคดีสั้น)

หัวข้อการประกวดคือ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) หมายถึง “การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด            

ผลงานที่ร่วมส่งเข้าประกวดต้องแสดงออกถึงการนำเอานวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ เป็นสื่อที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยกตัวอย่างเช่น 

• Prosperity เป็นการนำเสนอนวัตกรรม ที่เข้าไปช่วย “แก้ปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาค และลดความเหลื่อมล้ำในระดับชุมชน” รวมถึงตัวอย่างองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน

• Healthiness เป็นการนำเสนอนวัตกรรม ที่เข้าไปช่วย “ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง” ทั้งการดูแลรักษาสุขภาพ และการเฝ้าระวังเชิงป้องกัน 

• Happiness เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เข้าไปช่วย “แก้ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง” เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตเมืองอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการสมัคร (ประเภทสปอตโฆษณาและสารคดีสั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย

1. นิติบุคคล เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
2. บุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจหรือประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย

25 ก.ค.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562" รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

รางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร 

- ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ (Large) : การจ้างงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) : การจ้างงาน 50-200 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 50-200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) : การจ้างงานไม่เกิน 50 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามประเภทองค์กร

- ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) : องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจเพื่อสังคม
- ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Governmental Organization) : สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล วิสาหกิจชุมชน องค์กรนอกภาครัฐ
- ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector)

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน

- ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
- ประเภทการออกแบบบริการ (Service Design)

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ แบ่งเป็น 2 ประเภท

- ประเภทโฆษณา (Advertising Spot)
- ประเภทสารคดีสั้น (Short Documentary)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562

โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th

12 มิ.ย.

ถึงเวลาลุกขึ้นมาสู้กับการเฟ้นหาสุดยอด Startup ด้านการเกษตร กับการ BATTLE เพื่อค้นหาสุดยอดแนวทางการแก้โจทย์ที่ท้าทาย พร้อมทั้งโอกาสการขยายธุรกิจและพิชิตใจนักลงทุน 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ABC center เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ให้สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน

โดยเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ ร่วมประชันกับโจทย์ที่ท้าทายของภาคการเกษตร และมีแนวทาง (Solution) ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้

โจทย์การแข่งขัน 
1. การเพิ่มผลผลิต (Improving Yields)
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Improving Productivity)
3. ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ (New Market)

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการระดมทุน เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ ทักษะการเจรจาธุรกิจกับนักลงทุน ทักษะที่จำเป็นสำหรับการหานักลงทุนกับผู้มีประสบการณ์ในการระดมทุนและได้รับการลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองของนักลงทุน โดยจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2562
สมัครรอบแรก ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจและการลงทุน (Pitch Deck) ผ่านทางออนไลน์ได้ https://joo.gl/HdJIg

สนใจสมัครหรือติดต่อเพิ่มเติมที่ คุณทินวัฒน์ (กอล์ฟ) 02-017 5555 ต่อ 552 มือถือ 063-780 7755
อีเมล thinnawat.s@nia.or.th

#NIA #ABCcenter #Battle #Agtech #AGTECHBATTLE #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด