ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
17 พ.ค.

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop)


สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ (Foresight Tools) ในการออกแบบแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต


ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://nia.or.th/ifi_training หรือ สแกน QR Code


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุพัตรา เจรสารริกิจ โทร. 02-017 5555 ต่อ 561 อีเม suphattra.j@nia.or.th หรือคุณศุฑามาศ กลิ่นหอม โทร. 02-017 5555 ต่อ 632 อีเมล sutamas@nia.or.th

22 เม.ย.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน” 


โดยมีบรรยายพิเศษเรื่อง “บริบทของความยากจนต่อนวัตกรรม" และ "รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาความยากจนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมาย” รวมไปถึงมีการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

พิเศษ!!! สำหรับผู้ประกอบการและนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ระยะที่ 2 สามารถยื่นใบสมัครภายในงานได้ทันที

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nia.or.th/social_seminar

*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


#NIA #SocialInnovation #SociaInnovationVillage 
#หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

30 เม.ย.

สนชฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนันสนุนในพื้นที่จริง ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562 โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

1. นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Innovation for Disaster Risk Management)
• การป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงภัยพิบัติ
• การเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญภัยพิบัติ
• การรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์
• การบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
• การฟื้นฟู (การซ่อมสร้าง หรือการฟื้นคืนวิถีชีวิต)

2. นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public Service Innovation)
• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
• การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ
• การแก้ปัญหาต่างๆในเมืองและชุมชน
• การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups)
• การลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
• ความเท่าเทียมทางเพศ
• นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ
• ความเท่าเทียมด้านการศึกษา
• การจัดการระบบสุขภาพ
• นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม

2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ http//:www.nia.or.th/CITY

30 เม.ย.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards) ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย โดยเป็นการจัดประกวดผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัด พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยรางวัลนวัตกรรมฯ จัดประกวดใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ ด้านสื่อ และจะจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขึ้นใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นต่อผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเกิดการเปิดรับนวัตกรรมไทยไปสู่ระดับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักออกแบบมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”
2. เพื่อคัดเลือกและนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศไปเป็นตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”
3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้จดจำการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลหรือทีมสามารถส่งผลงานได้ ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฎอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีข้อความแบบที่เป็นชื่อภาษาไทย “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” และแบบที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ “National Innovation Awards” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ถ้วยรางวัล สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด

6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ต่อไป

7. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการออกบบตราสัญลักษณ์

1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงการเป็นรางวัลนวัตกรรมที่ทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย

2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 

3. ต้องมีข้อความแบบที่เป็นชื่อภาษาไทย “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” และแบบที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ “National Innovation Awards” ประกอบในชิ้นงาน

4. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

การส่งผลงาน
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งรายละเอียด ดังนี้

1. ใบสมัคร และแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)    
2. ผลงานภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK ขนาด 1 หน้า กระดาษ A4 (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางอีเมล niaaward2019@gmail.com

ระยะเวลา 

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร

1 เม.ย.

NIA เชิญผู้ประกอบการนวัตกรรม 

เข้าร่วมงาน "OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคเหนือ"

พิเศษ!!! สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

1. ผู้ประกอบการ (Smart SME/Startups)ได้รับคำปรึกษาในการขอทุนสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ สนช. ภายในงานทันที !!!
2. ผู้ประกอบการเข้าใจและมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม
3. ผู้ประกอบการทราบแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ
4. ผู้ประกอบการได้รับพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้นสำหรับยื่นขอทุนสำนักงานนวัตกรรมภายในงาน

วันที่ 4-5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ Chiangmai & CO จ.เชียงใหม่ (https://goo.gl/maps/KmRyF1y9t2G2

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนผ่านทางลิ้งค์ต่อไปนี้ได้ค่ะ https://goo.gl/CkFPrn 

(สนช. ขอสงวนสิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมงานเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด) 


#NIA #Innovation #OpenInnovationRoadShow

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด