ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
10 เม.ย.

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation) ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 หัวข้อ ได้แก่

1. การเพาะปลูกแบบทันสมัย (Smart Plantation Solution) โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตผล และเพิ่มผลกำไรจากการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พืชเศรษฐกิจที่มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 1 ปี ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง (Postharvest and Transportation) เพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและศักยภาพการส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร การตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยในอาหาร ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ผลไม้ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วง เป็นต้น

ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th/ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่านกลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และเงินสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาท/โครงการ แต่ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

เงื่อนไข บริษัทหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการดำเนินโครงการ

3. สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://econ.nia.or.th/madatoryagtech 

email: econ@nia.or.th,open@nia.or.th, 02-017 5555 ต่อ 545 (นิมิต) 549 (นงนุช) 407 (วัลยา, ภัสสร, ปณาลี)


*สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลา คำตัดสินของ สนช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

28 ก.พ.

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนันสนุน ในพื้นที่จริง ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

1. นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste Management Innovation)
• การจัดเก็บขยะพลาสติก
• การคัดแยกขยะพลาสติก
• การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก
• การกำจัดขยะพลาสติก
• การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก

2. นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Innovation for Local Government Organization)
• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
• การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ
• การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

3. นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (Innovation for Elderly People)
• การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
• การสร้างการยอมรับในสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
• การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
• การจ้างงานผู้สูงอายุ
• กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
• นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม 

2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม social.nia.or.th/2020/city2020
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

ช่องทางการติดต่อ
อีเมล : social@nia.or.th
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 547, 548, 550, 551

20 ก.พ.

📌📌โอกาสสำหรับ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup มาถึงแล้ว กับกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง”

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมพิเศษ ได้แก่

1. กิจกรรม “Special Exclusive Mentor by Minister” กรณีศึกษา Youth Startup ทัศนวิจารณ์ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. กิจกรรม “Youth Startup Sharing Talk” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup ให้ประสบผลสำเร็จ

3. กิจกรรม “เสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion)” โดยทีมผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และธนาคารออมสิน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากผู้ประกอบการ Startup/ บูธนิทรรศการจากนักเรียน นักศึกษา โครงการยุวชนสร้างชาติ รวมถึงหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านการรับรอง มาร่วมออกบูธ และให้คำปรึกษาทุกท่านภายในงานอีกด้วย

👉🏻👉🏻หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/YSF-Road-Show-20-Feb

แล้วพบกัน….

#NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF 

14 ก.พ.

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2563” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 63 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

ชุมชนแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
1. เกษตร (ปลอดภัย) แปลงใหญ่แบบผสมผสาน
2. การบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร
3. เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
4. นวัตกรรมตลาดสำหรับผลผลิตทางเกษตร
5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น สุกร

ชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสำหรับการปลูกไผ่
3. นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน เช่น แคน โหวด พิณ
4. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย

ชุมชนหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม
2. การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
3. นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าวหอมอินทรีย์มะลิแดง จักสาน หม่อนไหม
4. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น สมุนไพร
5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ https://social.nia.or.th/service/support/


5 ก.พ.

ABC Center ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center, ABC Center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา

AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นวัตกรรมการผลิตพืช เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว ภายในงานเสวนาท่านจะได้พบกับการแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมผลิตพืชตัวจริง พร้อมทั้งนักวิชาการด้านเทคโนโลยีและด้านการผลิตพืช การใช้นวัตกรรมในการผลิตพืชจะกลายเป็นเรื่องง่าย ที่ใครๆ ก็สามารถเริ่มได้ด้วยตนเอง

ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Y6M9A8HCBL4GzFYp7 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ทั้งนี้สำนักงานฯ จะมีอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้สมัคร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา อีเมล thinnawat.s@nia.or.th โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)


#NIA #Innovation #ABCcenter #AgTechInnovationForum #สนช. #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด