ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
31 ธ.ค.

Join Our Playground!
โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ดำเนินการภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงาน (กกพ.) พ.ศ. 2563

เตรียมพบกับสนามการเรียนรู้อันแสนสนุก เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์หลากหลายที่จะทำให้ลืมการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะได้ผ่านด่านการคิดค้นต่างๆ ที่จะพาน้องๆ และคุณครูก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร นำเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ! กับโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” บนโจทย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ผ่านกระบวนการคิดแบบ STEAM4INNOVATOR ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. โดยจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียนใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างครูผู้สร้างนวัตกร 250 ชีวิต ไปร่วมสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ในโรงเรียนกว่า 10,000 คน ร่วมกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากทั่วประเทศ

สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) คืออะไร
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทย ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจอย่างสมบูรณ์ บนสาระเนื้อหาด้านการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ภายใต้โครงการสื่อสารรณรงค์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) “Clean Energy for Life – ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal - UN) อาทิ เป้าหมายที่ 7 “Clean and Affordable Energy - พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” 

แนวคิดของโครงการเป็นไปเพื่อส่งเสริมแนวคิดรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา สร้างความตระหนักและเน้นความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทางทั้งในระดับครัวเรือน โรงเรียน ชุมชน สู่การนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ในรูปแบบการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อกระจายกลับคืนสู่สังคม (Circular Economy)

ตลอดโครงการโรงเรียนจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การอบรมครูเพื่อให้กลายเป็นผู้สร้างนวัตกร ได้รับเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ อบรมหลักสูตรและออกแบบการสอนด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และขยายผลไปยังนักเรียน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้จากทีมงานคุณภาพของโครงการภายใต้การดำเนินการของสนช. อย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากองค์กรต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลากหลายแขนง

เหล่านักเรียนนวัตกรรุ่นเยาว์ จะได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพผ่านสนามการเรียนรู้ อันประกอบด้วยสนามย่อย 4 ด่านได้แก่

  • ด่านที่ 1 - EDTRICITY: นักเรียนกว่า 10,000 คน เรียนรู้กระบวนการค้นหาแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ รวมทั้งนำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์ เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีโอกาสทำได้จริงเป็นนวัตกรรม ผ่านระบบจัดการศึกษาออนไลน์ (Learning Management System: LMS) และทำการคัดเลือกให้ได้สุดยอดไอเดีย 250 ไอเดียเพื่อเข้าสู่ด่านถัดไป
  • ด่านที่ 2 - ELECTRIC FIELD: พา 250 ทีมตัวแทนจาก 50 โรงเรียน ลงลึกพัฒนาไอเดียจากด่านแรกให้ชัดเจน ลงมือทำต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) ให้ใช้งานได้จริงเชิงเทคโนโลยีและเชิงธุรกิจการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ ห้องทดลอง ห้องสมุด รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและคัดเลือกอย่างเข้มข้นให้เหลือ 25 ต้นแบบนวัตกรรมไปเข้าค่ายนวัตกร
  • ด่านที่ 3 - ELECATHON: ค่ายพัฒนานวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมสุดพิเศษ ที่เข้มข้นและลงลึกทุกรายละเอียดไปยังรอบชิงชนะเลิศ
  • ด่านที่ 4 - VOLTAGE STAGE: เวที Pitching รอบชิงชนะเลิศที่เหล่านวัตกรจะได้นำเสนอผลงาน 25 นวัตกรรมในเวทีระดับประเทศ กับเหล่าผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หรือกองทุนที่สามารถร่วมลงทุนให้นวัตกรรมหรือธุรกิจที่โดดเด่น (Venture Capital Investors) ซึ่งจะพาฝันของน้องให้เป็นรูปธรรม โดย 10 สุดยอดผลงานจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อสำนักต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก

หลังจากผ่าน 4 ด่านไปแล้ว 10 สุดยอดทีมนวัตกร จะถูกคัดเลือกเหลือ 5 ทีมเพื่อไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในต่างแดน

“STEAM4INNOVATOR” คืออะไร
รู้จัก STEAM4INNOVATOR ได้เพิ่มเติมที่นี่

โรงเรียนของเราสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ พิจารณาจากเกณฑ์ใด
เพียงคุณเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยหากมีคุณสมบัติและความพร้อมในการร่วมจัดการเรียนรู้

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://forms.gle/4jcA62YWrqaaRLbC8
ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่ 11 มกราคม 2564
ผ่านทาง Facebook Fan Page: STEAM4INNOVATOR

ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ Facebook Page: STEAM4INNOVATOR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: steam4innovation@gmail.com

#TheElectricPlayground #STEAM4INNOVATOR #NIA #CleanEnergyForLife #กกพ

18 ธ.ค.
*กลับมาอีกครั้งกับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564 !!!*

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564! 

*คืออะไร?:*
ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

*สาขาที่เปิดรับสมัคร:*
1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech Innovation-Driven Enterpriese)

*สมัครเลยที่:* https://mis.nia.or.th/ 
(ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น!!)

*ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:*

*ติดต่อสอบถาม:*
Email: thematic@nia.or.th
Tel.: 02-017-5555 ต่อ 525 (จิตรภณ) หรือ 410 (สุทธิรักษ์)
3 ธ.ค.
สนช. กำหนดจัดงานเสวนาออนไลน์ Southeast Asia Startup Assembly 2020 หรือ SEASA 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ภายใต้ theme หลัก “Startup in the Time of COVID - 19” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น.
:: ประเด็นการเสวนา ::
▪ บทบาทของภาครัฐต่างๆในอาเซียน ต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ในสถานการณ์ COVID-19
▪ การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารธุรกิจ Startup ในการต่อสู้กับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19
สนช. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา SEASA 2020 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้จาก QR Code ที่แนบมานี้
▫️▫️▫️▫️▫️▫️
NIA will organize an online webinar of Southeast Asia Startup Assembly 2020 or “SEASA 2020”  under the theme “Startup in the Time of COVID - 19”, as a platform to share and exchange knowledge on COVID-19 situation of the startup business and expand the startup ecosystem among ASEAN countries. This webinar is scheduled to take place on Thursday 3 December 2020 at 09.00 - 15.30 hrs. (Thailand time).
:: Highlight Topics ::
▪ The Roles of Governments in Helping Startup to Survive Through the COVID-19
▪ Reflecting Real-life Business Experiences: The Ways We Stand Strong During the Time of COVID-19
We cordially invite everyone to join us in this webinar. Please Scan QR Code below here for your registration. 
3 ธ.ค.
👏🎊รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย🎉


ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคาร E-Park ตึก M Square อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง (MFii)


🎉(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2563)
✍️🤝คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
✍️✍️ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/Ri3GkAvuDqWRGCJb9


โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้
1. รูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
2. กลไกการสนับสนุนงบประมาณของ สนช.
3. การเข้าระบบเพื่อสมัคร และยื่นโครงการขอรับทุน
4. การเตรียมความพร้อม และขั้นตอนการขอรับทุน (สนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท)
5. การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ
(!)ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
(!)(!) รับสมัครจำนวนจำกัด
2 ธ.ค.
กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3"
เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 17.00 น.
ณ ห้องบรรยาย SEC 201 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
Hilight โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
- การเตรียมตัว Pitching Concept Idea
- การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ
.
  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
.
หมายเหตุ: กิจกรรม Pitching Round สงวนสิทธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ https://mis.nia.or.th/nia และได้รับการยืนยันจาก สนช. แล้ว เท่านั้น
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
นางสาววรางคณา กิตติวงศ์วิศาล
นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อีเมล warangkana.ki@sut.ac.th โทรศัพท์มือถือ 084-958-9838
.

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด