ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
31 พ.ค.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ซึ่งในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการสมัคร
ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

1.นักเรียน มีอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักเรียน เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน

2.มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

3.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้

4.แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักศึกษา เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน

2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้

4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ประเภทบุคคล ทั่วไป

1. คนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทีมไม่เกิน 5 คน

2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการได้

4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ระยะเวลาในการรับสมัครและกิจกรรม

 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2562 โดยต้องส่งแผนฉบับย่อ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันประทับตราไปรษณีย์)
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562
 • ผู้ผ่านเข้ารอบแรกเข้าร่วมการอบรม วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562
 • นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ ภายในเดือน กันยายน 2562
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทั้งประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)  และประเภทบุคคลทั่วไป ภายในเดือน กันยายน 2562
 • มอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2562

เงินรางวัลและการสนับสนุน

ประเภทนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

 • รางวัลชนะเลิศ                        20,000 บาท
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 1              10,000 บาท

ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)

 • รางวัลชนะเลิศ                        40,000 บาท
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 1              20,000 บาท
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 2              10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ                       100,000 บาท
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 1              50,000 บาท
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 2              30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล             10,000 บาท

สามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://bas.swu.ac.th/nia2019

22 เม.ย.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน” 


โดยมีบรรยายพิเศษเรื่อง “บริบทของความยากจนต่อนวัตกรรม" และ "รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาความยากจนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมาย” รวมไปถึงมีการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

พิเศษ!!! สำหรับผู้ประกอบการและนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ระยะที่ 2 สามารถยื่นใบสมัครภายในงานได้ทันที

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nia.or.th/social_seminar

*สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


#NIA #SocialInnovation #SociaInnovationVillage 
#หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

31 พ.ค.

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท แฮพอัพ เน็ทเวิร์ค จำกัด ร่วมมือคัดสรร โจทย์ปัญหาจากพื้นที่เป้าหมายที่ตรงความต้องการของชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ระยะที่ 2” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1. ชุมชนจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
1) นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน
2) นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
3) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
4) นวัตกรรมพลังงานทดแทน

2. ชุมชนเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
1) นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน
2) นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) นวัตกรรมพลังงานทดแทน

3. ชุมชนแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากกาแฟ
2) การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
3) เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
4) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. ผลงานนวัตกรรมมีต้นแบบพร้อมขยายผลไปพื้นที่เป้าหมาย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://social.nia.or.th/index.php/2019/04/24/siv2/

#หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #SocialInnovation #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

30 พ.ค.

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในตลาดบริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพยุคใหม่ และแนวโน้มที่จะส่งผลต่อรูปแบบบริการและคุณภาพในการรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Frost & Sullivan

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม M01 ชั้น M อุทยานนวัตกรรม

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2562

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://nia.or.th/ifi_seminar 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณสุพัตรา โทร. 02-017-5555 ต่อ 561
อีเมล suphattra.j@nia.or.th

29 พ.ค.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)

ขอเชิญผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบริษัทขนาดใหญ่และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม “กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้และทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ 

วัน เวลา ฝึกอบรม : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา ห้อง สโรชา ชั้น 3 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.nia.or.th/IP_Training02 หรือ สแกน QR code
(รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mind@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 506 (เปรมนภา) Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด