ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
25 ก.ค.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562" รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

รางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร 

- ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ (Large) : การจ้างงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) : การจ้างงาน 50-200 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 50-200 ล้านบาท
- ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) : การจ้างงานไม่เกิน 50 คน / มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามประเภทองค์กร

- ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) : องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจเพื่อสังคม
- ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Governmental Organization) : สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล วิสาหกิจชุมชน องค์กรนอกภาครัฐ
- ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector)

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน

- ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
- ประเภทการออกแบบบริการ (Service Design)

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ แบ่งเป็น 2 ประเภท

- ประเภทโฆษณา (Advertising Spot)
- ประเภทสารคดีสั้น (Short Documentary)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562

โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th

16 ส.ค.

การฝึกอบรม “กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิตัล”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)

ขอเชิญผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม “กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิตัล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิตัล จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพผู้ประกอบการ Startup ที่นำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา


วัน เวลา ฝึกอบรม : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท ชั้น B ห้อง Chamber


ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.nia.or.th/IP_Training03 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 13 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ premnapa.c@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 506 (เปรมนภา)


หมายเหตุ  สนช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


#NIA #DIP #DigitalAge #Copyright #DataProtectionLaw #Cybersecurity

8 ส.ค.

💰อยากต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม
📝อยากเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมให้ปัง
🎤อยากขายของได้ นำเสนอเป็น
👨‍💼มีโค้ชให้คำแนะนำใกล้ชิด
🙌🏻มีกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการที่หลากหลาย

มาทางนี้ .... สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้งาน “GROOM ภาคอีสาน เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งกลุ่ม SMEs และกลุ่ม Startup ในภูมิภาคอีสานที่ต้องการนำนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจ ร่วมกิจกรรมดี ๆ กันได้ ลงทะเบียนอบรมฟรี! ที่ https://bit.ly/2XBS4f0
.
#GROOM #SMEs #Startup #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

7 ส.ค.

ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและออกแบบอนาคตที่พึ่งประสงค์ในอนาคตขององค์กร

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30 – 16:30 น.

ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ จังหวัดสงขลา

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบียนได้ที่ http://nia.or.th/ifi_training

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสุพัตรา เจรสารริกิจ โทร. 02-017 5555 ต่อ 561 อีเมล suphattra.j@nia.or.th หรือคุณศุฑามาศ กลิ่นหอม โทร. 02-017 5555 ต่อ 632 อีเมล sutamas@nia.or.th

.

#ForesightTools #Demonstration #Workshop #Foresighttoolsbox #FutureDesign #IFI #NIA 

25 ก.ค.

1. สปอตโฆษณา (Advertising spot) ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหากระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดการจดจำ เข้าใจ เชื่อถือและปฏิบัติตาม โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสม และมีการวางแผนกำหนดช่วงเวลานำเสนอไว้ล่วงหน้า 

 2. สารคดีสั้น (Short documentary) ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหาสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการ ที่มุ่งให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยนำเสนอด้วยการแสดงหลักฐานและการวิเคราะห์ ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเพียงการรายงานเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

หัวข้อการประกวด (ประเภทสปอตโฆษณาและ สารคดีสั้น)

หัวข้อการประกวดคือ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) หมายถึง “การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด            

ผลงานที่ร่วมส่งเข้าประกวดต้องแสดงออกถึงการนำเอานวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ เป็นสื่อที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยกตัวอย่างเช่น 

• Prosperity เป็นการนำเสนอนวัตกรรม ที่เข้าไปช่วย “แก้ปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาค และลดความเหลื่อมล้ำในระดับชุมชน” รวมถึงตัวอย่างองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน

• Healthiness เป็นการนำเสนอนวัตกรรม ที่เข้าไปช่วย “ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง” ทั้งการดูแลรักษาสุขภาพ และการเฝ้าระวังเชิงป้องกัน 

• Happiness เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เข้าไปช่วย “แก้ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง” เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตเมืองอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการสมัคร (ประเภทสปอตโฆษณาและสารคดีสั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย

1. นิติบุคคล เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
2. บุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจหรือประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด