สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประธานกรรมการ
  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายเกื้อ วงศ์บุญสิน กรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กรรมการ
  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
4. นางสาวมัทนา เจริญศรี  กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
7. เจ้าหน้าที่กฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นางสุวรรณี คำมั่น อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
9. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
10. นายธาวิน อริยะเมธาดล ผู้ช่วยเลขานุการ
  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (กฎหมาย)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
11. นางสาวกัญญาณัฐ เทกมล ผู้ช่วยเลขานุการ
  นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานบริหารความต่อเนื่อง)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. นายสุรัติ ทีปโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ
  นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานบริหารความต่อเนื่อง)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร

1. ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายกังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  
4. นางสาวณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  
5. นางสาววิทสินี บวรอัศวกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร  
6. นายจิตรภณ จิรกุลสมโชค อนุกรรมการ
  นักพัฒนานวัตกรรม  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
7. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร  อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
9. นางสาวดารกา ศิวปราชญ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ

1. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
  หรือผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายรัฐ พิชญางกูร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายสุวิทย์ แซ่เตีย อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นายชรินทร์ เตชะพันธุ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นายพจน์ สุพรหมจักร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
11. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายเจษฎา ศิวรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นางสาวคณิศรา ธัญสุนทรสกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
8. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
11. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้

1. นายวีรชัย อาจหาญ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นางภาวิณี ชินะโชติ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายวัฒนา รัตนพรหม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นายศักดิ์ชัย ชาญวณิชยชัย อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางกลยุทธ์การทำธุรกิจ  
6. นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
8. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
11. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นางจิตติมา เจริญพานิช อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นายฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
7. นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
8. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
12. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

1. นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นางรวงผึ้ง สุทเธนทร์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นายเจษฎา ศิวรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
7. นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
8. นางภาวิณี ชินะโชติ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
9. นายธันยพร สุนทรธรรม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
10. นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
11. นางสาวดวงใจ อัศวินจินตจิตร์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
12. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
13. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
15. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม

1. นายวีรชัย อาจหาญ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นางสินี จักรธรานนท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนภาคประชาสังคม  
4. นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนเพื่อสังคม  
5. นางสาวสุดารัตน์ โรจน์พงศ์เกษม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเพื่อสังคม  
6. นางศิริพร กิจเกื้อกูล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  
7. นายบุญเรือง มะรังศรี อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม  
8. นางมาลิณี จุโฑปะมา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  
9. นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  
10. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
11. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบูรณาการระบบนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบูรณาการระบบนวัตกรรม

1. นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
4. นายศุภชัย ปทุมนากุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
5. นางสาวพัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรม  
6. นายภัทรชัย กีรติสิน อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
7. นายธนชาติ นุ่มนนท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8. นายธนพงษ์ ณ ระนอง อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิสาหกิจเริ่มต้น  
9. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  
10. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
11. รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เลขานุการร่วม
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร เลขานุการร่วม
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

1. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายวีรชัย อาจหาญ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม  
7. นายประถม ศิริวงศ์วานงาม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารนวัตกรรม  
8. พลเอก สุภมนัส ภารพบ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
9. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
10. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
11. นายภคพงษ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการบริหารองค์กร และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

คณะอนุกรรมการบริหารองค์กร และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

1.
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อนุกรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ อนุกรรมการ
  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
4. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ  
5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. นายนเรศ ดารงชัย อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารองค์กร  
7. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และดิจิทัล  
8. นายศรพล ตุลยะเสถียร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
9. นางสาวชุติมา การมานะ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ  
10. นางสาวณัฎฐา ชาญเลขา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  
11. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานสารสนเทศ)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร ผู้ช่วยเลขานุการ
  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานงบประมาณ)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 1. นายวิธพล เจาะจิตต์ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์  อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 3. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล อนุกรรมการ
  ที่ปรึกษากรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 4. นายสนิท อักษรแก้ว อนุกรรมการ
  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 5. นายสุภาพ คลี่ขจาย  อนุกรรมการ
  นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)  
 6. นางจิราพร ศรีสอ้าน อนุกรรมการ
  Executive Vice President, Business Partnership
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 
 7. หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่  อนุกรรมการ
  นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์
 
 8. นายสิงห์ อินทรชูโต  อนุกรรมการ
  หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 9. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด  
10.  พลเอกสุภมนัส ภารพบ  อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
11. นายศรพล ตุลยะเสถียร อนุกรรมการ
  รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
12. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
13. รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
15. นางสาวพัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 1. นายสรนิต ศิลธรรม ประธานอนุกรรมการ
  ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 3. นายวีรชัย อาจหาญ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 4. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการ
 5. นายเอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล เลขานุการ
  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม งานบุคคลและพัฒนาองค์กร  

 

คณะที่ปรึกษานานาชาติ (International Advisory Board) 

คณะที่ปรึกษานานาชาติ (International Advisory Board) 

1. Yongvut

Mr. Yongvut Saovapruk
National Innovation Board of Thailand Member

Chairman
2. Rene

Prof. René Rohrbeck
Professor of Strategy and Director of the Chair
on Foresight, Innovation and Transformation
at the EDHEC Business School, France

Member
 3. Lee Mr. Lee Chew Chiat
SEA Government & Public Services Leader and
Technology & Transformation Singapore Managing Director,
Deloitte
Member
 4. Sacha Dr. Sacha Wunsch-Vincent
Head of Section, Economics and Statistics Division,
and co-editor of The Global Innovation Index (GII)
at the World Intellectual Property Organization (WIPO)
Member
 5. Arm Dr. Arm Tungniran
Faculty of Law, Chulalongkorn University
Member
 6. Niegel Mr. Nigel Green
CEO of The deVere Group
Member
 7. Ms. Ayumi Yuasa
Deputy Director General for
Citizen Participatory Cooperation,
Japan International Cooperation Agency (JICA)
Member
 8. Siim Mr. Siim Sikkut
Former Government CIO of Estonia and
Managing Partner of Digital Nation
Member
 9. Dr. Kjell Håkan Närfelt Dr. Kjell Håkan Närfelt
Chief Strategy Advisor, Vinnova, Sweden
Member
10.  Pimchanok

Mrs. Pimchanok Pitfield
Ambassador, Permanent Representative of Thailand
to the World Trade Organization (WTO) and
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Member
 11. Dr. Krithpaka Boonfeung
Executive Director, National Innovation Agency
(Public Organization)
Secretary