สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมการแพทย์ เลขที่ อ0025/2567
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2567
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรม บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค (Innomall) เลขที่ อ0013/2567
สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2567
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 4 (SME to IBE 4) เลขที่ อ0017/2567
สร้างเมื่อ 1 มี.ค. 2567
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0005/2567
สร้างเมื่อ 26 ธ.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0074/2566
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0060/2566
สร้างเมื่อ 2 พ.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “งานแสดงนิทรรศการและสื่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power Skill Activity for Regional Enterprise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 30 ม.ค. 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0088/2565
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 5 เม.ย. 2565