สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

รายงานประจำปี 2566 (ANNUAL REPORT 2023)

7 มีนาคม 2567 964 204
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : การสนับสนุนด้านการเงิน , องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

ปีแห่งการร่วมสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรมเพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม "Innovation Partnership - Together We Grow" เพราะการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาคการผลิตหรือภาคบริการ ให้มีโอกาสได้พัฒนาเป็น Innovation-based Enterprise นั้นถือเป็นพันธกิจหลักที่สำนักงานได้ดำเนินการตลอดมา ที่ผ่านมาสำนักงานได้ทำหน้าที่ทั้ง “บูรณากรเชิงระบบ” (System Integrator) เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนภายใต้ระบบนวัตกรรม จนกระทั่งปรับบทบาทสู่ “ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม” (Focal Facilitator) โดยทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ผสานและนำทางให้เกิดความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อทำให้นวัตกรรมเป็นเรื่องที่เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้และมีส่วนร่วมที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศได้ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “หุ้นส่วนนวัตกรรม”

รายงานประจำปี 2565 (ANNUAL REPORT 2022)

10 สิงหาคม 2566 177 163
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

ปีแห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ประเทศไทยมีเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน แม้ว่าทุกประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ทุกประเทศไม่สามารถที่จะหยุดเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งการเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและประเทศไทยกลับมาด้วยกัน เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ประเทศไทยมีเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ซึ่งมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ต่อไป

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2564 (ANNUAL REPORT 2021)

17 กรกฎาคม 2565 198 197
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

รายงานประจำปี 2564 ปีแห่งการยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก...ด้วยนวัตกรรมด่านหน้าแห่งอนาคต หรือ “Deep Tech Rising…The Next Frontier of Innovation” ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) จึงกลายเป็น “คำตอบ” ของการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของโลก และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับแต่ละประเทศในระยะยาวเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยและสร้างภูมิคุ้มกันในการรองรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกในอนาคตได้

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2563 (ANNUAL REPORT 2020)

17 กรกฎาคม 2565 113 133
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

รายงานประจำปี 2563 ปีแห่งนวัตกรรมในภาวะวิกฤต หรือ Innovation in Time of Crisis ปีที่ “นวัตกรรม” พาเราก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 NIA ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศ ได้ดำเนินการตามแนวทางการฟื้นฟูและบรรเทาวิกฤต โดยนำงบประมาณ 50 ล้านบาท สำหรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ระบบการติดตาม ระบบสุขภาพทางไกล การเว้นระยะห่างทางสังคม และการบริหารจัดการอุปทาน ตามนโยบายในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้วยนวัตกรรมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2562 (ANNUAL REPORT 2019)

16 กรกฎาคม 2565 123 155
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

รายงานประจำปี 2562 (ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Innovation) นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Innovation สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง โดยแนวคิด Social Innovation in the City เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่งได้นำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง…ใจกลางกรุงเทพฯ แสดงถึงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่มีความหลากหลายมากที่สุดที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2561 (ANNUAL REPORT 2018)

16 กรกฎาคม 2565 94 125
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ปีแห่งการทูตนวัตกรรม หรือ Innovation Diplomacy ถือได้ว่าเป็น กลไกสร้างความตระหนักและการรับรู้ต่อศักยภาพทางนวัตกรรมของระบบนวัตกรรมไทย ที่เน้นย้ำต่อ อัตลักษณ์ใหม่ ของนวัตกรรมไทย การทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในประเทศกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระบบนวัตกรรมโลก เป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนทางนวัตกรรมของกลุ่มทุนไทย

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2560 (ANNUAL REPORT 2017)

16 กรกฎาคม 2565 93 171
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 “ปีแห่ง...นวัตกรรม 360 องศา (Innovation 360)” โดย สนช. ได้มีการขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายด้านเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบัน โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนใน 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 2. การพัฒนาบริษัทนวัตกรรม 3. การลดความเหลื่อมล้ำ 4. การสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม สร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประชาสังคม และ 5. การพัฒนาความรู้และฐานข้อมูล ตีพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2561

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2559 (ANNUAL REPORT 2016)

16 กรกฎาคม 2565 157 167
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 “ปีแห่ง...การส่งเสริมสตาร์ทอัพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ โดยเป็นการระดมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของประเทศให้มาเป็นแนวร่วมในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดกลุ่มสตาร์ทอัพขึ้นในประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 98 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 141,848,360 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 854,525,615 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2558 (ANNUAL REPORT 2015)

16 กรกฎาคม 2565 107 87
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558 “ปีแห่ง...การวิศวนวัตกรรม (Innovationeering)” เพื่อปรับโครงสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน บนความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 75 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 107,637,404 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1,503,399,244 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2557 (ANNUAL REPORT 2014)

16 กรกฎาคม 2565 120 150
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557 “ปีแห่งการเผยแพร่...นวัตกรรมสู่สากล” เพื่อนำเสนอคุณค่านวัตกรรมของประเทศไทยให้ประจักษ์ในระดับสากล ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการไทยไปนำเสนอและเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 90 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 80,489,637 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,106,745,802 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2556 (ANNUAL REPORT 2013)

16 กรกฎาคม 2565 106 226
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 “ปีแห่งการสร้าง...ธุรกิจนวัตกรรมสู่ AEC” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยยังคงความสามารถของการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 84 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 82,945,152 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,043,720,027 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2555 (ANNUAL REPORT 2012)

16 กรกฎาคม 2565 115 155
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2555 “ปีแห่งการก้าวสู่...เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 261 โครงการ ด้วยวงเงินสนับสนุนรวม 120,245,422 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,278,063,488 บาท

Tags : N/A