สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กลไกและโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เลขที่ อ0059/2567
สร้างเมื่อ 21 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินโครงการการพัฒนาอุบลราชธานีเมืองนวัตกรรม ให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Ubon Art Fest Softpower) เลขที่ อ0058/2567
สร้างเมื่อ 21 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 3 (นิลมังกร) เลขที่ อ0055/2567
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ภาคภาษาอังกฤษ เลขที่ อ0056/2567
สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างบริหารองค์กรและอัตรากำลัง เลขที่ อ0057/2567
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาจัดกิจกรรมเครือข่าย (เยาวชนและครูอาจารย์) เลขที่ อ0054/2567
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 12)
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างดำเนินงานกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เลขที่ อ0053/2567
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างดำเนินงานกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เลขที่ อ0052/2567
สร้างเมื่อ 7 มิ.ย. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์มุ่งสู่ความสำเร็จ ปี 2567 เลขที่ อ0048/2567
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เลขที่ อ0047/2567
สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน เลขที่ อ0051/2567
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567