homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เลขที่ อ0059/2564

สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564

เลขที่ อ0055/2564

สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เลขที่ อ0053/2564

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 3”

เลขที่ อ0050/2564

สร้างเมื่อ : 17 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

เลขที่ อ0049/2564

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0047/2564

สร้างเมื่อ : 5 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Global Startup Hub: CNX)

เลขที่ อ0046/2564

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Global Startup Hub: BKK)

เลขที่ อ0045/2564

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District)

เลขที่ อ0043/2564

สร้างเมื่อ : 1 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

เลขที่ อ0042/2564

สร้างเมื่อ : 1 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

เลขที่ อ0040/2564

สร้างเมื่อ : 26 ม.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy)

เลขที่ อ0034/2564

สร้างเมื่อ : 19 ม.ค. 2564
ดาวน์โหลด