สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ITA)

27 เมษายน 2567 2,311

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน