สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

พื้นที่ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม

News d-none 18 ตุลาคม 2561 13,716

พื้นที่ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
เป็นพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นวัตกร บุคลากรในหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรม เกิดความสามารถในการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) และเกิดการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Innovation Network) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและชุมชน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม ดังนี้
1. การสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรม (INSPIRATION)
เป็นการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เช่น What is innovation? รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมจากนวัตกรที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน
2. การอบรมด้านนวัตกรรม (EDUCATION)
เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงลึกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยจัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา และหน่วยงานชั้นนำต่างๆ เช่น การออกแบบสินค้านวัตกรรม การตลาดนวัตกรรม กฎหมายสำหรับธุรกิจนวัตกรรม
3. การเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (EMPOWERMENT)
เป็นการให้บริการที่ปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
4. การส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรม (INVESTMENT)
เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรมให้สามารถขยายการลงทุนและขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ