สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)

1 เมษายน 2567 812 241
ผู้แต่ง : NIA ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

ผลการวิจัย “อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)” เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะ ประเด็นปัญหาสำคัญ สถานการณ์ปัจจุบัน สัญญาณการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ภาพอนาคต และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพและสุขภาวะ ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในมิติสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย และค่านิยม รวมทั้งเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของสังคมไทย

อนาคตของการทำงานในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Work in Thailand 2030 | 2nd Edition)

14 กุมภาพันธ์ 2567 154 131
ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

การเปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน และการรับรู้ที่เกี่ยวกับ "การทำงาน" กระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากประสบกับความเครียด ท้อแท้ หมดไฟ รวมถึงข่าวการเลิกจ้างที่มีอยู่มากมายทั่วโลกที่เข้ามาตอกย้ำแนวโน้มตลาดแรงงานที่ดุเดือดมากขึ้น อนาคตของการทำงานในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Work in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

อนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Living in Thailand 2030 | 2nd Edition)

14 กุมภาพันธ์ 2567 125 134
ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

โลกในปัจจุบันมีความผันผวน ซับซ้อน และคลุมเครือมากขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยให้ “ความเป็นอยู่” สะดวกสบาย หากแต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ยังคงเป็นปัญหาที่เปราะบางและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง อนาคตของความเป็นอยู่ของคนไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Living in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Learning in Thailand 2030 | 2nd Edition)

13 กุมภาพันธ์ 2567 132 177
ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นแนวทางที่ทำให้เรา “เรียนรู้” อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการปรับตัว และการแก้ปัญหาที่หลากหลายในชีวิต ซึ่งโมเดลการศึกษานั้นจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ให้เท่าทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง อนาคตของการเรียนรู้ในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Learning in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

อนาคตของความเพลิดเพลินในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Play in Thailand 2030 | 2nd Edition)

13 กุมภาพันธ์ 2567 110 166
ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงทำให้นิยามของ “ความเพลิดเพลิน” เปลี่ยนไปอย่างไร้ขอบเขต ซึ่งประเด็นที่ยังถือเป็นความท้าทายคือการสร้างความสมดุลในการเชื่อมต่อโลกจริงกับโลกแห่งความเพลิดเพลิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการสุขภาวะของผู้คนในสังคม อนาคตของความเพลิดเพลินในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Play in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

อนาคตของการเดินทางในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Mobility in Thailand 2030 | 2nd Edition)

13 กุมภาพันธ์ 2567 131 123
ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

ความสามารถในการเชื่อมถึงกันถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้คน ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อดิจิทัลขั้นสูง ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และนโยบายที่ครอบคลุม ล้วนมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่น่าอยู่และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยยกระดับชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพของผู้คน อนาคตของการเดินทางในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Mobility in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

อนาคตของความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Sustainability in Thailand 2030 | 2nd Edition)

13 กุมภาพันธ์ 2567 116 105
ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และนโยบายที่ครอบคลุมจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความยั่งยืนนอกจากจะคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังหมายความรวมถึงความเป็นธรรมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจอีกด้วย อนาคตของความยั่งยืนในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Sustainability in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ของ สนช. ปี 2566 - 2570

31 มกราคม 2567 122 125
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : การสนับสนุนด้านการเงิน , องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ ผลักดันให้เกิด สนช. ขึ้น เพื่อมุ่งหมายให้ “นวัตกรรม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ของ สนช. ปี 2566 - 2570

THE FOUNDER III

3 ตุลาคม 2566 144 129
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

The Founder ดำเนินมาถึงเล่ม 3 แล้ว ซึ่งเนื้อหายังคงอิงกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกกับผู้ประกอบการไทยที่ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมแบบ “GEEC” ในการฟันฝ่าธุรกิจของตัวเองผ่านช่วงเวลาแห่งการแปรผันไม่แน่นอนไปสู่ความสําเร็จที่น่าชื่นชม โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะเฉพาะทางธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ​G-Growth Hacking กลุ่มธุรกิจที่คิดนอกกรอบ มองหาวิธีปรับปรุงอยู่เสมอ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ลองใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานจากประสบการณ์ที่พบเจอ E-Enabling Technology กลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นไปได้หรือศักยภาพใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ตรงจุด รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการหรือประสิทธิภาพภายในองค์กรและนอกองค์กร E-Eco-Innovation กลุ่มธุรกิจที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ C-Creative Powerhouse กลุ่มธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังแห่งการเติบโตและประสบความสําเร็จทางธุรกิจ

INNOVATION CATALOG SOCIAL VOL.2

9 มิถุนายน 2566 322 127
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Catalog “Social” เล่ม 2 นี้ ได้รวมรวบ 50 นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไทยในมิติต่างๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิถีชีวิต (Ways of Life) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านคนและเมือง (People and and City) ซึ่งมีตัวอย่างนวัตกรรม เช่น แอปพลิเคชัน INSIGHT @ WAT PHO LOCAL AROI MORELOOP

นิลมังกร แบรนด์นวัตกรรมไทย 2 - Nin Mangkorn Thailand Inno BIZ Champion Season 2

25 พฤษภาคม 2566 195 159
ผู้แต่ง : NIA x BrandAge
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือที่รวบรวมผลงานสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รุ่นที่ 2 ภายใต้ "นิลมังกรแคมเปญ" โดยมีบทสัมภาษณ์เจ้าของแบรนด์มากกว่า 100 ธุรกิจ ทั่วประเทศ ผลงานนวัตกรรมที่รวบรวมได้นำเสนอในเรื่องของความเป็นนวัตกรรม การสร้างแบรนด์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดในการทำธุรกิจ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการของที่มีการนำเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ผสมผสานนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3

24 พฤษภาคม 2566 120 125
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , องค์กรต่างประเทศ , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ “ร้อยคนหัวใจนวัตกรรม” เล่มที่สาม ได้ร้อยเรียงเรื่องราวของคนไทยจำนวนร้อยคน ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกร้อยล้านคน ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ ให้ลุกขึ้นมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นด้วยการสร้างนวัตกรรม